4.1.4. Jezus de Verlosser

Jezus

Dit is de naam die Jezus bij zijn geboorte op aarde ontving van zijn ouders, zijn eigennaam dus. Alle overige namen voor Jezus zijn dus geen eigennamen maar titels die een bepaalde hoedanigheid, verantwoordelijkheid of positie aanduiden. In 'Herschepping' wordt de naam 'Jezus' dan ook verreweg het meest gebruikt. In het Hebreeuws was de naam: Yeshua, uitgesproken als 'Jesjoea' (God redt). Voorafgaande aan zijn geboorte had de engel tegen Jozef gezegd:

"Zij zal een zoon baren en u zult hem de naam Jezus geven, want hij is het die zijn volk zal bevrijden van hun zonden." (Matteüs 1:21, GNB1996)

Bij deze naam denken we dus vooral aan Jezus' menswording en aan het feit dat Hij, in gehoorzaamheid aan de Vader, vrijwillig is gestorven aan een kruis om de wereld te redding van de overheersing van de zonde en de macht van de satan. Als zodanig heeft Jezus de betekenis van zijn naam meer dan waar gemaakt.

Verlosser, Heiland, Redder, Bevrijder

In het Oude en Nieuwe Testament wordt God de redder genoemd (zie bijvoorbeeld Jesaja 45:21-23; Lucas 1:47; 1 Timoteüs 2:3). Zo werd de geboorte van Jezus als volgt aan de herders verteld door een engel:

"Vandaag is in de stad van David uw redder geboren: Christus, de Heer." (Lucas 2:11, GNB1996)

Jezus is degene die aan het kruis is gestorven om de mensheid te redden (=verlossen, bevrijden) uit de macht van de satan. Deze verlossing hangt samen met de vergeving van de zondeschuld maar is niet hetzelfde. De verlossing wordt individueel toegepast bij de wedergeboorte. Als Jezus terugkomt zal Hij de wereld definitief redden van de overheersing van de satan. Ook in die betekenis wordt het woord dit begrip gebruikt in de Bijbel:

"Want wij zijn burgers van een rijk in de hemelen, waaruit wij ook de Here Jezus Christus als verlosser verwachten." (Filippenzen 3:20, NBG1951)

Lam van God

Bij het eerste Pesachmaal, in de nacht voor de uittocht van de Israëlieten uit Egypte, werd een lam geslacht. Het bloed van het lam moesten ze aan de deurposten aanbrengen zodat de doodsengel bij hen zou voorbijgaan, die alle eerstgeborenen in het land Egypte zou doden vanwege hun verzet tegenover God (Exodus 12-13). Zo werden hun levens in symbolische zin gespaard door het bloed van het offerlam. Op dezelfde manier heeft Jezus zijn bloed (dat is: zijn leven) gegeven om zondige mensen te redden van de eeuwige dood.

Johannes de Doper zei het volgende tegen enkele aanstaande discipelen van Jezus:

"... Daar is het lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt." (Johannes 1:29, NBV2004)

Johannes kon dit alleen maar weten door goddelijke openbaring. De apostel Petrus schreef over

"... het kostbare bloed van Christus, als van een onberispelijk en vlekkeloos lam." (1 Petrus 1:19)

De apostel Johannes had een uitgebreid visioen waarin hij Jezus zag staan voor de troon van God. De gedaante van Jezus was als van een lam:

"Midden voor de troon, tussen de vier wezens en de oudsten, zag ik een lam staan. Het zag eruit alsof het geslacht was..." (Openbaring 5:6, NBV2004)

Bemiddelaar

Een bemiddelaar is iemand die de relatie en de communicatie tussen twee personen of instanties onderhoudt. Vanwege de zonde was er een diepgaande verwijdering ontstaan tussen de heilige God en de zondige mensheid. Door zijn plaatsvervangend sterven aan het kruis heeft Jezus de verzoening tot stand gebracht tussen God en de mensheid.

"Want er is maar één God, en maar één bemiddelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus..." (1 Timoteüs 2:5, NBV2004)

De rol van Jezus als Bemiddelaar houdt ook in dat Hij als een soort advocaat de belangen van de gelovigen behartigt bij de Vader:

"Zo kan hij ieder die door hem tot God komt volkomen redden, omdat hij voor altijd leeft en zo voor hen kan pleiten." (Hebreeën 7:25, NBV2004)

Uit deze Bijbeltekst en vele andere kunnen we lezen dat we DOOR Jezus met God contact kunnen hebben, denk maar aan de voorbede in de naam van Jezus. Jezus zei hierover:

"Wanneer je iets in mijn naam vraagt, zal ik het doen." (Johannes 14:14, NBV2004)

In verbondenheid met Jezus als Bemiddelaar hebben christengelovigen toegang tot de hemelse zegeningen. Vanwege Jezus ontvangen ze die van God de Vader:

"Ik dank mijn God telkens weer om u. Ik dank hem voor de goedheid van God die u gegeven is in Christus Jezus." (1 Korintiërs 1:4, GNB1996)

Gods liefde voor christengelovigen is altijd verbonden met Jezus als Bemiddelaar:

"noch hoogte noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onze Here." Romeinen 8:39, NBVG1951)

In de brieven van het Nieuwe Testament komen we heel vaak uitdrukkingen tegen als 'in Christus' (NBG1951) of 'één geworden met Christus' (NBV2004) tegen. Dat hangt altijd samen met de verbondenheid met God via Jezus de Bemiddelaar.

Verlosser en Vredevorst

Jezus zal ook op een ander manier optreden als Verlosser van de wereld. Dat zal gebeuren bij zijn wederkomst naar de aarde. Hij zal dan de Gemeente komen bevrijden uit hun moeilijke levensomstandigheden op de aarde en hen vanuit de aarde opnemen om Hem te ontmoeten. Dan zal Jezus ook Israël bevrijden uit de wurggreep van de omliggende vijandige volken. Bovendien zal Hij de hele wereld bevrijden uit de macht van de satan. Daardoor krijgt zijn naam als Verlosser een nog bredere betekenis. Dit moment maakte de apostel Johannes als het ware mee tijdens zijn visioenen over de toekomst:

"Toen hoorde ik een luide stem in de hemel zeggen: 'Nu zijn de redding, de macht en het koningschap van onze God werkelijkheid geworden, en de heerschappij van zijn messias. Want de aanklager van onze broeders en zusters, die hen dag en nacht bij onze God aanklaagde, is ten val gebracht." (Openbaring 12:10, NBV2004)

 

Herschepping 2.0. Een uitgebreide, samenhangende serie studies over Bijbelse onderwerpen
voor persoonlijke opbouw en gespreksgroepen over Gods herscheppende werk in het leven van de gelovige.