4.1.2. Jezus de Mensenzoon

Jezus was mens onder de mensen

Jezus noemde zichzelf het liefst de Mensenzoon. Hij liep er niet mee te koop dat Hij evenzeer de Zoon van God was en de beloofde Messias. Mogelijk liet Jezus het erop aankomen dat de mensen dat zelf zouden ontdekken op grond van zijn daden. Jezus was mens onder de mensen (Johannes 1:4). Hij was openhartig en toegankelijk, Hij gedroeg zich niet als een verheven leraar die zich ver boven zijn discipelen plaatste, maar ging met hen om als met vrienden. Zo heel gewoon, en dat was juist het bijzondere van Hem, want Hij was niet minder dan God Zelf.

Jezus liet vooral zijn LEVEN spreken. Zijn levensstijl en zijn daden spraken namelijk voor zich. Hij had belangstelling voor alle mensen, voor armen en rijken, voor jong en oud, voor mannen en vrouwen, voor aanzienlijken en verachten. Overal waar Hij kwam liet Hij het ware karakter van God zien en liet Hij een spoor van zegen achter. Met het oog daarop zei Jezus:

"Wie Mij gezien heeft, heeft de Vader gezien." (Johannes 14:9, NBG1951)

Jezus stond open voor alle mensen die Hem nodig hadden. Hij genas talloze zieken. Zelfs de meest verachte mensen uit de samenleving, zoals prostituees en corrupte belastinginners, hielp Hij om een nieuw leven van God te ontvangen. Velen van hen ontvingen Gods vergeving en werden zijn trouwste volgelingen. Zelfs een van de twee criminelen, die tegelijk met Hem gekruisigd werden, hielp Hij om de weg tot God te vinden. Daarnaast had Jezus weinig respect voor mensen die zichzelf beschouwden als onberispelijke joden, die door hun nauwkeurige naleving van de levenswet zichzelf tot de hoogste geestelijke elite hadden bevorderd.

De Mensenzoon is de komende Koning

Toch heeft de titel 'Mensenzoon' ook nog een andere betekenis. Elke Jood wist in Jezus' tijd dat daarmee nadrukkelijk de Messias werd bedoeld, die door de Profeet Daniël ook zo werd genoemd:

"Ik bleef toekijken in de nachtgezichten en zie, met de wolken des hemels kwam iemand gelijk een mensenzoon; hij begaf zich tot de Oude van dagen (=God), en men leidde hem voor deze; en hem werd heerschappij gegeven en eer en koninklijke macht, en alle volken, natiën en talen dienden hem. Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij, die niet zal vergaan, en zijn koningschap is een, dat onverderfelijk is." (Daniël 7:13-14, NBG1951)

Dus de titel 'Mensenzoon' kan in direct verband worden gebracht met 'Messias', de toekomstige Koning van Israël en de hele wereld, terwijl tegelijk zijn mens-zijn wordt benadrukt.

Als Mensenzoon is Jezus geloofwaardig

Er kan geen enkele twijfel zijn over het feit dat Jezus op aarde geleefd heeft. Ook in bronnen buiten de Bijbel is dit bevestigd, zoals door enkele geschiedschrijvers uit de Oudheid:

  • Tacitus, een Romeins historicus
  • Suetonius, een Romeins historicus
  • Flavius Jozefus, een joods historicus

Jezus was bovenal echt, geen fanaticus, geen geestelijke leider die zijn volgelingen opzweepte tot extreme daden. Hij had een volkomen rein, zuiver leven zonder zonde (Hebreeën 4:15), zoals nooit iemand voor Hem of na Hem ooit heeft laten zien. Bij alle andere geestelijke leiders, profeten, goeroes, stichters van religies of geestelijke stromingen kunnen we schaduwkanten in hun levens waarnemen, maar bij Jezus niet. Jezus isoleerde zich niet van de mensen en Hij verhief zich niet boven hen. Ja, Jezus was volkomen uniek en tegelijk transparant als mens onder de mensen, Hij kwam om te dienen en zijn leven te geven en was daarmee de meest geloofwaardige persoon die ooit op aarde geleefd heeft.

Door zijn levensstijl raakte Hij de harten aan van alle mensen die Hem ontmoetten. Je kon niet onverschillig blijven als je Hem gezien had. Als je hart openstond voor het goede, voelde je je thuis bij Hem, maar als je wat te verbergen had, voelde je dat je geweten zich aangesproken voelde en dan bleef je maar liever bij Hem vandaan. Vooral de meeste geestelijke leiders uit de tijd van Jezus hebben zich tegen Hem verzet, waarmee ze hun ware aard lieten zien...

Het is ondenkbaar dat Jezus zich vrijwillig overgaf aan een onmenselijke lijdensweg met als enige doel de mensheid op te zadelen met een verzameling leugens. Talloze gelovigen hebben hun geloof in Hem met de dood moeten bekopen, en bijna dagelijks gebeurt dit nog steeds. Dat is geen blind fanatisme, maar een bewuste keuze van mensen omdat zij weten dat Jezus de waarheid sprak en dat zijn sterven de bron opende naar een eeuwig leven dat geen utopie of droom is, maar een werkelijkheid die minstens even reëel is als de wereld waarin we leven.

Jezus sprak de waarheid

Altijd en overal heeft Jezus de waarheid gesproken, de volle waarheid en niets anders dan de waarheid. Enkele voorbeelden:

  • Jezus had van tevoren gezegd dat Hij verworpen zou worden door de joodse leiders en gedood zou worden (Matteüs 16:21). Dat is ook zo gebeurd.
  • Jezus had van tevoren gezegd dat Hij uit de dood zou opstaan (Matteüs 16:21). Het is gebeurd.
  • Jezus had zijn discipelen beloofd de Heilige Geest te zenden (Johannes 14:16). Het is gebeurd (Handelingen 2).
  • Jezus heeft gezegd dat Hij naar de hemel zou gaan om naar de Vader te gaan (Johannes 14:1-4). Het is gebeurd. Stefanus heeft Hem gezien in zijn hemelse glorie (Handelingen 7:55).
  • Jezus heeft gezegd dat er geloofsvervolgingen zouden komen voor zijn volgelingen door de eeuwen heen (Matteüs 24:9-13). Het is gebeurd en het gebeurt nog steeds.
  • Jezus heeft gezegd dat Hij eenmaal zal terugkomen (Matteüs 26:30-31). Het zal gebeuren. Honderd procent zeker.

Ook nu spreekt Jezus nog de waarheid vanuit de Bijbel. Geloof elk woord van wat Hij daarin tot je zegt. Niemands woorden zijn zo geloofwaardig en betrouwbaar als die van Jezus, die terecht heeft gezegd:

"... Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand kan bij de Vader komen dan door mij." (Johannes 14:6, NBV2004)

 

Herschepping 2.0. Een uitgebreide, samenhangende serie studies over Bijbelse onderwerpen
voor persoonlijke opbouw en gespreksgroepen over Gods herscheppende werk in het leven van de gelovige.