4.6.8. Jezus overwon de dood

Effect van de zondeval

Door de zondeval is de mens in geestelijk opzicht gestorven. De mens wilde zo nodig op zichzelf staan en onafhankelijk van God verder leven. Daarmee werd de geestelijke levenslijn met God verbroken, niet alleen voor Adam en Eva, maar ook voor al hun nakomelingen, alle mensen dus.

Bovendien deden verderf en sterfelijkheid hun intrede, waardoor ieder mens zekerheid had dat hij eenmaal in lichamelijk opzicht zou sterven.

Plaatsvervangend sterven

Door het plaatsvervangend sterven van Jezus heeft God de mensheid bevrijd uit de knellende band van de geestelijke dood. De dood van Jezus betekent leven voor de mensheid.

"Het loon van de zonde is de dood, maar het geschenk van God is het eeuwige leven in Christus Jezus, onze Heer." (Romeinen 6:23, NBV2004)

Toen Jezus aan het kruis was gestorven had de satan namelijk een groot probleem. Gods volkomen rechtvaardige Zoon was immers onschuldig ter dood gebracht en dat was de allergrootste onrechtvaardigheid die ooit in het heelal heeft plaats gevonden. Om de onrechtvaardigheid van het vergieten van onschuldig bloed recht te zetten (Hebreeën 12:24), verwierf God het recht om de mensheid het leven aan te bieden.

"En zoals de zonde heerste door middel van de dood, zo zal de genade heersen door middel van gerechtigheid en leiden tot eeuwig leven, dankzij Jezus Christus onze Heer." (Romeinen 5:21, GNB1996)

"Christus Jezus is verschenen, die de dood heeft vernietigd en onvergankelijk leven heeft doen oplichten door het evangelie." (2 Timoteüs 1:10, NBV2004)

Daarom kon Jezus terecht zeggen:

"Ik heb de sleutels van de dood en het dodenrijk." (Openbaring 1:18, NBG1951)

Volgelingen van Jezus hoeven niet meer bang te zijn voor de dood, omdat het sterven van het lichaam een doorgang is naar het eeuwige leven bij God. Bovendien is er de belofte van de opstanding uit de dood.

Nieuwe levensboom

De levensboom van het paradijs is verleden tijd. Sinds de zondeval was de toegang tot deze boom versperd en na de zondvloed was die eenvoudigweg verdwenen, naar we mogen aannemen. Maar het kruis is de nieuwe levensboom geworden. Het leven dat de eerste Adam heeft versmaad, door niet te eten van de levensboom en wel van de doodsboom, is door Jezus, de tweede Adam (Romeinen 5:14), voor iedereen beschikbar bij de tweede levensboom. Jezus is de bron van leven. Daarom kon Hij naar waarheid zeggen:

"... Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand kan bij de Vader komen dan door mij." (Johannes 14:6, NBV2004)

Persoonlijk toegepast door levendmaking

Jezus is gestorven voor de hele mensheid. Maar de Bijbel leert ons ook dat de verdienste van Jezus door zijn kruisdood aan jou persoonlijk wordt 'uitgekeerd' als je gelooft in Jezus en je bekeert tot God. Dan word je wedergeboren en ontvang je nieuw leven door de inwoning van de Heilige Geest. Een van de aspecten van wedergeboorte is de persoonlijke levendmaking.

  1. Je bent niet langer geestelijk dood (Jezus heeft de dood overwonnen)
  2. Je hebt nieuw leven ontvangen (door de permanente inwoning van de Heilige Geest en verbondenheid met God)
  3. Je zult na het sterven van je lichaam eeuwig leven bij God en eenmaal opstaan met een nieuw lichaam.

Zie meer hierover in onderwerp levendmaking' in hoofdstuk 'Wedergeboorte'.

 

Herschepping 2.0. Een uitgebreide, samenhangende serie studies over Bijbelse onderwerpen
voor persoonlijke opbouw en gespreksgroepen over Gods herscheppende werk in het leven van de gelovige.