4.6.7. Jezus overwon de satan

Dit is het meest cruciale aspect van het kruis, vooral vanuit het perspectief van Gods Koninkrijk. Aan het kruis heeft Jezus de satan, die tot dat moment de onbetwiste geestelijke machthebber van de aarde was, een beslissende nederlaag toegebracht.

Effect van de zondeval

Doordat de mens ongehoorzaam was aan God en besloot te luisteren naar de satan omdat hij gelijk aan God wilde worden, is de hele aarde onder de heerschappij van de satan gekomen. Vanaf dat moment was Gods heerlijkheid van de aarde verdwenen en waren de mensen weerloos tegenover de macht van de satan. Deze hield alle mensen gebonden door:

  1. de macht van de leugen
  2. de macht van de zonde
  3. de macht van de dood

Zie onderwerp ' Erfzonde' in hoofdstuk 'Zonde'.

Jezus bond de strijd aan tegen de satan

"De Zoon van God is verschenen om het werk van de duivel ongedaan te maken." (1 Johannes 3:8, GNB1996)

Het eerst wat Jezus deed toen Hij zijn bediening op aarde begon, was dat Hij de strijd aanbond met de satan. Jezus ontmoette zijn vijand in de woestijn en Hij overwon elke aanval. De satan moest Hem knarsetandend als zijn Meerdere erkennen. Ook in de olijfgaard Getsemane had Jezus een felle strijd te voeren en daarbij was de satan ongetwijfeld aanwezig. Toen Jezus aan het kruis stierf heeft Hij de satan de beslissende nederlaag toegebracht.

"Hij heeft de heerschappijen en de machten ontwapend, hen openlijk aan de kaak gesteld en over hen getriomfeerd door het kruis." (Kolossenzen 2:15, WV1995)

De belangrijkste wapens die Jezus hanteerde waren:

  • onvoorwaardelijke gehoorzaamheid aan God de Vader
  • zelfopofferende liefde en offerbereidheid door te willen sterven voor de opstandige mensheid

De satan was niet opgewassen tegen Gods vindingrijkheid die voortkwam uit zijn liefde voor zijn schepping. Het kwam niet in het hoofd van de satan op dat de Zoon van God zijn leven zou willen geven om een opstandige mensheid van de ondergang te redden.

"... En geen van de beheersers dezer eeuw heeft van haar geweten, want indien zij van haar geweten hadden, zouden zij de Here der heerlijkheid niet gekruisigd hebben." (1 Korintiërs 2:8, NBG1951)

Vrijkoping uit de macht van de satan

De Bijbel zegt dat Jezus op aarde is gekomen:

"... om zijn leven te geven als losprijs voor velen" (Matteüs 20:28, NBG1951)

De overwinning over de satan kan ook worden gezien als een vrijkoping van de mensheid, zoals vroeger slaven konden worden gekocht en verkocht op de slavenmarkt. Door het plaatsvervangend sterven van Jezus heeft Hij een oneindig hoge prijs betaald om de mensheid terug te kopen van de satan.

Jezus was de Zoon van de almachtige God, ja Hij was God zelf. In het hele heelal was en is er niets kostbaarder dan het leven van Gods Zoon. En dat was de losprijs. En omdat die prijs oneindig hoog is, is die voldoende voor alle mensen, al zouden er miljoenen mensheden zijn die moesten worden vrijgekocht!

Een schaker is graag bereid een pion te offeren, als hij er een paard of een toren voor terug kan krijgen, want zo'n schaakstuk heeft een hogere waarde. Maar als je een paard of een toren offert voor een pion, dan is dat meestal gewoon stom. Jezus heeft zijn leven opgeofferd om er een hartstochtelijk zondigende mensheid mee vrij te kopen. Een slechte ruil? Volgens ieder normaal denkend mens wel, maar de zelfopofferende liefde van Jezus is abnormaal groot en onbegrijpelijk diep. Met stomheid geslagen kunnen we alleen maar constateren dat jij en ik voor Jezus meer waard waren dan ... zijn eigen leven. Wij zijn het hogere doel van Jezus waarvoor Hij zichzelf heeft weggecijferd. Begrijp je dat? Nee, natuurlijk niet!

Persoonlijk toegepast door verlossing

Jezus is gestorven voor de hele mensheid. Maar de Bijbel leert ons ook dat de verdienste van Jezus door zijn kruisdood aan jou persoonlijk wordt 'uitgekeerd' als je gelooft in Jezus en je bekeert tot God. Dan word je wedergeboren en ontvang je nieuw leven door de inwoning van de Heilige Geest. Een van de aspecten van wedergeboorte is de persoonlijke verlossing. We moeten goed onderscheid maken tussen vergeving van zonden en verlossing uit de macht van de satan. Verlossing houdt het volgende in:

  1. Bevrijding en vrijkoping uit de macht van de satan
  2. Toelating tot het Koninkrijk van God

Zie meer hierover in onderwerp 'verlossing' in hoofdstuk 'Wedergeboorte'.

 

Herschepping 2.0. Een uitgebreide, samenhangende serie studies over Bijbelse onderwerpen
voor persoonlijke opbouw en gespreksgroepen over Gods herscheppende werk in het leven van de gelovige.