4.6.6. Jezus bracht verzoening

De verzoening tussen God en de mensheid ligt in het verlengde van het feit dat Jezus aan het kruis de zonden van de hele mensheid gedragen heeft. Het plaatsvervangend dragen van de straf voor de zonden is het juridische aspect, verzoening is het relationele aspect van het kruis.

Effect van de zondeval

Door de zondeval is de relatie tussen God en de mensheid verbroken en is er een situatie van vijandschap ontstaan.

"Trouwelozen, weet u niet dat vriendschap met de wereld vijandschap met God betekent? Wie met de wereld bevriend wil zijn, maakt zich tot vijand van God." (Jakobus 4:4, WV1995)

Verzoening is een grondig herstel van die verbroken relatie. Door het plaatsvervangend sterven van Jezus heeft God de mensheid met zichzelf verzoend.

"... en door hem (=Jezus) alles met zich willen verzoenen, alles op de aarde en in de hemel. Want hij heeft vrede gebracht door zijn bloed, door zijn kruisdood." (Kolossenzen 1:19-20, GNB1995)

Vijandschap beëindigd

Verzoening vooral in dat God de vijandschap beëindigd heeft door gratie te verlenen aan de opstandige en zondige mensheid.

"Het is God die door Christus de wereld met zich heeft verzoend: hij heeft de wereld haar overtredingen niet aangerekend ..." (2 Korintiërs 5:19, NBV2004)

"Want hij is onze vrede, hij die met zijn dood de twee werelden één heeft gemaakt, de muur van vijandschap ertussen heeft afgebroken ... Zo bracht hij vrede en verzoende hij door het kruis beide in één lichaam met God, door in zijn lichaam de vijandschap te doden." (Efeziërs 2:14-16, NBV2004)

Persoonlijk toegepast door verzoening

Jezus is gestorven voor de hele mensheid. Maar de Bijbel leert ons ook dat de verdienste van Jezus door zijn kruisdood aan jou persoonlijk wordt 'uitgekeerd' als je gelooft in Jezus en je bekeert tot God. Dan word je wedergeboren en ontvang je nieuw leven door de inwoning van de Heilige Geest. Een van de aspecten van wedergeboorte is de persoonlijke verzoening. Dat betekent:

  1. Je bent niet langer een vijand van God (Jezus heeft die vijandschap op zich genomen)
  2. Je bent een kind van God geworden (dat is voortaan je relatie met God)

Zie meer hierover in onderwerp 'verzoening' in hoofdstuk 'Wedergeboorte'.

 

Herschepping 2.0. Een uitgebreide, samenhangende serie studies over Bijbelse onderwerpen
voor persoonlijke opbouw en gespreksgroepen over Gods herscheppende werk in het leven van de gelovige.