4.6.5. Jezus droeg de zonden

Effect van de zondeval

Sinds de zondeval van de mens zijn alle mensen geneigd om te zondigen en zijn ze niet in staat om gerechtigheid voort te brengen zoals God dat van hen vraagt.

"Want allen hebben gezondigd ..." (Romeinen 3:23, NBV2004)

Daardoor is de mensheid als geheel in een permanente staat van schuldigheid tegenover God komen te staan.

"... en staat de hele wereld schuldig voor God." (Romeinen 3:19, NBV2004)

Zondeschuld moet worden vereffend

Zondigen heeft altijd een schuld ten gevolge en elke schuld moet worden vereffend. In het dagelijks leven werkt dit ook zo. Als iemand de bezittingen van een ander beschadigt, dan kan hij daar niet zomaar mee weglopen: de schade moet vergoed worden om daarmee recht te doen aan de benadeelde partij en ook om de relaties tussen mensen te herstellen. God is rechtvaardig en staat erop dat er rechtvaardig wordt gehandeld. Schuld dient te worden vereffend.

"Wie een goddeloze vrijspreekt en wie een rechtvaardige beschuldigt, beiden zijn de HEER een gruwel." (Spreuken 17:15, NBV2004)

Plaatsvervangend sterven

Door het plaatsvervangend sterven van Jezus is de zondeschuld van de gehele mensheid tegenover God vereffend.

"Het belangrijkste dat ik u heb doorgegeven... dat Christus voor onze zonden is gestorven, zoals in de Schriften staat" (1 Korintiërs 15:3, NBV2004)

"Ook Christus immers heeft, terwijl hij zelf rechtvaardig was, geleden voor de zonden van onrechtvaardigen..." (1 Petrus 3:18, NBV2004)

Jezus heeft de schuld van de gehele mensheid dus op zich genomen en heeft de bijbehorende straf gedragen op het kruis. De onschuldige, volkomen reine Zoon van God stierf als een vervloekte tussen hemel en aarde. Meer vernedering en verachting was niet denkbaar. Wat een paradox dat God, die zijn Zoon oneindig liefhad, Hem op zo'n oneindig vernederende manier liet sterven aan een kruis voor een wereld vol zondaars. Hoe is het mogelijk?

"Maar God bewees ons zijn liefde doordat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren." (Romeinen 5:8, NBV2004)

Persoonlijk toegepast door rechtvaardigmaking

Jezus is gestorven voor de hele mensheid. Maar de Bijbel leert ons ook dat de verdienste van Jezus door zijn kruisdood aan jou persoonlijk wordt 'uitgekeerd' als je gelooft in Jezus en je bekeert tot God. Dan word je wedergeboren en ontvang je nieuw leven door de inwoning van de Heilige Geest. Een van de aspecten van wedergeboorte is de persoonlijke rechtvaardigmaking. Rechtvaardigmaking houdt het volgende in:

  1. Je zonden worden vergeven (Jezus heeft die op zich genomen)
  2. Je wordt voortaan door God als 'rechtvaardige' beschouwd (de gerechtigheid van Jezus wordt jou toegerekend)

Zie meer hierover in onderwerp 'rechtvaardigmaking' in hoofdstuk 'Wedergeboorte'.

 

Herschepping 2.0. Een uitgebreide, samenhangende serie studies over Bijbelse onderwerpen
voor persoonlijke opbouw en gespreksgroepen over Gods herscheppende werk in het leven van de gelovige.