4.6.4. Betekenis van het kruis

Belangrijkste onderwerp

Het kruis van Jezus neemt een centrale plaats in bij de geschiedenis van Gods Koninkrijk. Niet voor niets is dit het belangrijkste christelijke symbool dat we op allerlei manieren tegenkomen. Het kruis is ook het belangrijkste onderwerp van de nieuwtestamentische evangelieverkondiging. De apostel Paulus schreef hierover:

"Maar wij verkondigen een gekruisigde Christus..." (1 Korintiërs 1:23, WV1995)

"Ik had mij voorgenomen u niets anders bij te brengen dan Jezus Christus, die gekruisigde." (2 Korintiërs 2:2, WV1995)

Hierover zijn boeken vol te schrijven en dat is in de loop der eeuwen ook gebeurd. Het wonderlijke is dat hoe langer je christen bent, hoe minder je begrijpt van het wonder van Golgota. Het gaat je verstand ver te boven.

De vloek van het kruis

Toen Jezus aan het kruis stierf kwamen hemel, hel en aarde kwamen even samen. Daar droeg Jezus de vloek die sinds de zondeval op de mensheid rustte. De kracht van die vloek werd nog eens onderstreept door de duisternis die op de omgeving van het kruis viel en de wanhopig makende geestelijke duisternis waar Jezus bijna onder bezweek.

"Maar Christus Jezus heeft ons vrijgekocht van deze vloek door voor ons te worden vervloekt, want er staat geschreven: 'Vervloekt is ieder mens die aan een paal hangt." (Galaten 3:13, NBV2004)

De volle kracht van Gods heiligheid en liefde is daar gemanifesteerd op een oneindig grootse wijze. Gods gerechtvaardigde toorn over de zonde en zijn genadigheid en verlangen om te zegenen kwamen elkaar tegen in hun volle omvang. Jezus offerde zijn leven in gehoorzame toewijding aan de Vader en uit liefde voor de mensheid. Daar werd de dood overwonnen doordat Jezus zijn leven gaf. Uit de dood van Jezus kwam leven voort voor een wanhopig verloren mensheid.

Genade door het kruis

Laten we hierbij heel nadrukkelijk stellen dat God geen enkele verplichting had om de gevallen mensheid een nieuwe kans te geven. De grond voor alles wat Jezus heeft gedaan is Gods genade. Die genade is iets waarvoor we een gat in de lucht kunnen springen. Het betekent dat er hoop kwam voor de wereld die vanwege het 'onoplosbare' zondeprobleem in een uitzichtloze positie verkeerde. Genade is een concept, dat uniek is voor het christelijk geloof en niet bij andere wereldgodsdiensten te vinden is. Genade zorgt voor die unieke relatie tussen God en mens, die centraal staat in de christelijke godsdienst.

Gods genade (onverdiende goedheid) heeft twee kanten:

  1. Je krijgt niet de ellende die je wel hebt verdiend
  2. Je ontvangt wel de zegeningen die je niet hebt verdiend

Voor de hele wereld

"Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft ..." (Johannes 3:16, HSV2010)

We lezen hier niet dat Jezus alleen voor een deel van de mensen is gestorven. Jezus heeft aan het kruis een oneindig omvangrijke bron van genade ontsloten voor de totale mensheid van alle tijden en alle plaatsen. Dit is een algemeen geldend genadeaanbod, dat niet automatisch wordt uitgekeerd, maar individueel kan worden 'verzilverd' voor elk mens dat zich met geloof in Jezus tot God bekeert. Bij de wedergeboorte, de levensvernieuwing door de Heilige Geest die onmiddellijk volgt op iemands bekering, ontvangt de nieuwe gelovige alles wat het kruis heeft bewerkstelligd.

verdienste van Jezus voor de mensheid door zijn kruisdood persoonlijk toegepast bij wedergeboorte God neemt daarbij iets verkeerds weg God geeft daarvoor iets goeds in de plaats
de zonden gedragen rechtvaardigmaking vergeving van zondeschuld toerekening van Jezus' gerechtigheid
de verzoening met God tot stand gebracht verzoening geen vijand van God meer gunsteling en kind van God geworden
de satan overwonnen verlossing bevrijding uit de macht van de satan toelating tot het Koninkrijk van God
de dood overwonnen levendmaking niet langer geestelijk dood nieuw leven ontvangen

Betekenis van het kruis voor christengelovigen

Mysterie van het kruis

Het kruis is een groot mysterie waarbij het diepste van Gods innerlijk in beweging is gekomen. Bij het kruis komen we God tegen in zijn volle hoedanigheden:

Gods karakteraspect Gods hoedanigheden als Herschepper van de mens
wijs Gods allerdiepste wijsheid, waarmee Hij een mogelijkheid heeft gecreëerd om tegelijk rechtvaardig en genadig te zijn
vriendelijk Gods ongekende genadigheid, die groter is dan zijn gerechtvaardigde boosheid over de zonde
krachtig Gods verregaande verantwoordelijkheidsbesef voor zijn schepping en zijn oneindige kracht en superioriteit over de satan en zondemachten
zorgzaam Gods ongekende offerbereidheid, waarmee Hij zijn enige Zoon heeft opgeofferd om de mensheid voor zich terug te winnen

Gods eigenschappen als Herschepper

 

Herschepping 2.0. Een uitgebreide, samenhangende serie studies over Bijbelse onderwerpen
voor persoonlijke opbouw en gespreksgroepen over Gods herscheppende werk in het leven van de gelovige.