4.7.5. Betekenis van Jezus' opstanding

Belangrijk feit

De lichamelijke opstanding van Jezus is naast zijn kruisdood de belangrijkste gebeurtenis die we in de Bijbel tegenkomen. Het was een feit waar niemand omheen kan. In het Bijbelboek Handelingen lezen we hoe de opstanding van Jezus steeds een hoofdthema is van de evangelieprediking:

"Maar God heeft hem doen opstaan..." (Handelingen 2:24, GNB1996)

"... God heeft Hem opgewekt uit de doden; daarvan zijn wij getuigen." (Handelingen 3:15, WV1995)

"De apostelen bleven met grote kracht getuigen van de opstanding van de Heer Jezus..." (Handelingen 4:33, NBV2004)

"maar God heeft hem op de derde dag weer tot leven gewekt en hem aan de mensen laten verschijnen..." (Handelingen 10:40, NBV2004)

Paulus noemt het feite van de lichamelijke opstanding van Jezus als een van de meest essentiële leerstukken van het christelijke geloof:

"en als Christus niet is opgewekt, is wat wij verkondigen zonder inhoud en zonder inhoud is dan uw geloof." (1 Korintiërs 15:14, GNB1996)

Naast het plaatsvervangend sterven van Jezus maakt vooral zijn opstanding het christelijke geloof uniek in vergelijking tot alle andere wereldgodsdiensten. Voor veel grote wereldleiders is ooit een praalgraf gebouwd. Wij kunnen een LEEG graf bezichtigen, want JEZUS LEEFT!

Niet ver van de Damascuspoort in Jeruzalem kun je de graftuin vinden. Daarin bevindt zich een grafspelonk die vermoedelijk het graf van Jezus was (en in ieder geval voldoet aan alle Bijbelse gegevens) en dan zie je een opmerkelijk opschrift aan de binnenkant van de deur:

"Hij is hier niet, Hij is opgestaan!"

De Bijbel spreekt soms over de opwekking van Jezus (bijvoorbeeld Marcus 16:6) en op andere plaatsen over zijn opstanding (bijvoorbeeld Johannes 10:18). Is Jezus uit eigen kracht opgestaan of opgewekt de God de Vader? Laten we er maar geen punt van maken, want Jezus en de Vader zijn één.

Kruis en opstanding

Het sterven en de opstanding van Jezus vormen een tweetal heilsfeiten die nauw aan elkaar gekoppeld zijn.

  • In zijn sterven legde Jezus zijn aardse leven af, terwijl Hij het bij zijn opstanding op een nieuwe manier weer opnam.
  • In zijn sterven rekende Jezus af met de macht van de satan.
  • In zijn opstanding maakte Jezus het leven beschikbaar voor ieder die het wil aannemen.

Basis voor wedergeboorte

De kracht waarmee God zijn Zoon heeft opgewekt, is ook beschikbaar geworden om mensen uit de geestelijke dood tot geestelijk leven te brengen (Efeziërs 2:5) ofwel tot wedergeboorte. Zo lezen we:

"Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus: in zijn grote barmhartigheid heeft hij ons opnieuw geboren doen worden door de opstanding van Jezus Christus uit de dood, waardoor wij leven in hoop." (1 Petrus 1:3, NBV2004)

Als iemand zich bekeert, komt hij in aanraking met het kruis van Jezus. Door wedergeboorte wordt de opstanding van Jezus tot levende werkelijkheid in zijn leven want dan ontvangt hij het nieuwe leven.

Overwinningskracht

De opstanding is het sluitstuk van Jezus' overwinning over de satan, over de machten van zonde en dood. De opstanding van Jezus is zonder meer de grootste manifestatie van Gods onbeperkte kracht:

"Doordat Hij terugkwam uit de dood heeft de Heilige Geest met kracht bewezen dat Hij de Zoon van God is." (Romeinen 1:4, HB2008)

Juist door de opstanding van Jezus weten we het zeker: Hij is Gods Zoon en met Tomas kunnen we zeggen:

"Mijn Heer, mijn God!" (Johannes 20:24, NBV2004)

De opstanding van Jezus betekent dat zijn kracht ook beschikbaar is gekomen voor alle gelovigen om te kunnen overwinnen in de geestelijke strijd.

Belofte van eeuwig leven na de dood

Jezus zei van zichzelf:

"... Ik ben de opstanding en het leven; wie in Mij gelooft, zal leven, ook al is hij gestorven, en een ieder die leeft en in Mij gelooft, zal in eeuwigheid niet sterven." (Johannes 11:25-26, NBG1951)

Jezus is in alles de Eerste Persoon, ook in de opstanding. Heel nadrukkelijk geeft Hij aan dat zijn eigen opstanding, uit de dood naar het leven, de mogelijkheid heeft geschapen dat zijn volgelingen door het geloof eeuwig leven zullen ontvangen na hun leven op aarde.

Belofte van opstanding van het lichaam

De betekenis van Jezus' opstanding gaat nog verder. De Bijbel maakt duidelijk dat de hemel slechts een tijdelijke verblijfplaats voor gelovigen is, maar dat ze eenmaal een nieuw lichaam zullen krijgen:

"God heeft niet alleen de Heer opgewekt uit de dood, hij zal ook ons opwekken door zijn kracht." (1 Korintiërs 6:14, GNB1996)

Dat noemt de Bijbel de 'opstanding van gelovigen' die na de wederkomst van Jezus zal plaatsvinden (zie ook Daniël 12:2; Johannes 6:54; Johannes 11:24; Openbaring 20:4).

Opstanding onderbelicht

Het lijden van Jezus is in de loop der geschiedenis sterk belicht en sterk gedramatiseerd. De opstanding heeft veel minder aandacht gekregen dat het lijden en sterven van Jezus. Denk maar aan de vele afbeeldingen in Rooms-katholieke kerken die betrekking hebben op de lijdenstijd. Ook bij de indrukwekkende compositie van Bach, de Matteüs Passion, merken we dat het verhaal ophoudt op het moment dat Jezus' dood met tranen beweend wordt, zonder verwijzing naar de opstanding. Eigenlijk is dat maar een half evangelie.

In 2004 werd de film 'the Passion of the Christ' op tv uitgezonden maar ... het gedeelte over de opstanding werd weggelaten. Waarom? Zo lang duurde dat gedeelte niet, maar het hoorde er wel degelijk bij. Ik denk dat de opstanding van Jezus voor veel mensen een stap te ver is.

Theorie of werkelijkheid

Als kerkmensen geloven we tamelijk gemakkelijk dat Jezus voor onze zonden is gestorven. Dat is natuurlijk heel belangrijk, maar tegelijk tamelijk theoretisch en vaak onmerkbaar. Bij de opstanding ligt het anders. Want wat is er merkbaar van de opstandingkracht in het leven van de gelovige? Veel kerkmensen voelen zich erg ongemakkelijk als ze daaraan denken omdat zij zich verschuilen achter een theoretisch groepsgeloof zonder opstandingkracht. Ze doen wel net of ze heel erg blij zijn met Pasen, maar wat leeft er in hun hart?

De hamvraag is: ben je wedergeboren? Heb je het echte leven van Jezus in je hart ontvangen? Ben je een echte christen of doe je maar net alsof, ook al doe je oprecht je best om een christen te zijn?

In de hoofdstukken 'Bekering' en 'Wedergeboorte' wordt uitvoerig op deze vraag ingegaan.

 

Herschepping 2.0. Een uitgebreide, samenhangende serie studies over Bijbelse onderwerpen
voor persoonlijke opbouw en gespreksgroepen over Gods herscheppende werk in het leven van de gelovige.