3.3.7. Weg naar volmaaktheid

Dit is een overzicht van de verschillende tijdperken waarin de mens heeft geleefd en zal leven. In al die tijdperken blijkt de mensheid zich tegen God te keren totdat het Laatste Oordeel en definitieve scheiding maakt tussen goed en kwaad.

Vijf maal gefaald

Als we de balans opmaken, dan zien we dat de mensheid door alle eeuwen heen teleurstellend slecht heeft gereageerd op Gods goedheid. In alle tijdperken hebben de mensen bewezen opstandig te willen zijn tegenover God door te zondigen tegen zijn wil en door nauwelijks of helemaal niet willen te leven naar Gods heilige roeping:

  1. Paradijs - God schiep de aarde en de mensheid. In het paradijs waren de condities optimaal. Adam en Eva wandelden met God en hadden alles wat hun hart kon begeren. Toch kozen zij ervoor om onafhankelijk van God te worden en door ongehoorzaamheid het opstandige voorbeeld van de satan te volgen. Adam en Eva hebben hun roeping verzaakt en werden uit het paradijs verdreven.
  2. Voor de zondvloed - God gaf de mensen alle vrijheid om zelf te bepalen hoe ze wilden leven. Ze kregen alle ruimte om zichzelf te ontwikkelen en hoge leeftijden te bereiken. Er waren voor zover we weten geen goddelijke leefregels, dus ze mochten min of meer zelf hun normen stellen. Want elk mens heeft een aangeboren besef van goed en kwaad. Het gevolg was dat de aarde zo vol was van grove geweldpleging dat het geen leven meer was. Ook waren er zo weinig mensen die God trouw dienden dat alleen door de zondvloed de mensheid nog de mogelijkheid had tot voortbestaan. Alleen de familie van Noach werd door Gods leiding en hulp gered en overleefde de zondvloed. De wereldbevolking breidde zich vervolgens weer uit.
  3. Voor Christus - God sloot een verbond met Abraham, vervolgens in definitieve vorm met het volk Israël en gaf hen uitgebreide leefregels. God beloofde en gaf veel voorspoed en zegen als zij God zouden liefhebben door volgens zijn leefregels te leven. Israël heeft Gods leefregels zwaar overtreden, zich overgegeven aan zondige levenspraktijken en afgoderij. Ballingschap was de enige manier om het volk van de totale ondergang te redden. Israël heeft weinig terecht gebracht van haar roeping.
  4. Na Christus - Jezus kwam naar de wereld en bracht het Koninkrijk van de Hemel en het 'Nieuwe Verbond', dat werd gesloten met mensen die via de weg van bekering en wedergeboorte werden bevrijd van de overheersing van de zonde. Jezus wees hen op de levenswet van de liefde, vooral gericht op het dienen van God vanuit het hart en de verbondenheid met Hem. Door de komst van de Heilige Geest waren de mogelijkheden van de gelovigen in feite grenzeloos. En toch, de Kerk heeft in de loop der eeuwen haar roeping om van Jezus te getuigen meer niet dan wel serieus genomen. Ook binnen de Kerk zijn alle denkbare zonden en misstanden voorgekomen.
  5. Messiaans Vrederijk - Vervolgens zal Gods Zoon naar de aarde terugkeren om de wereldheerschappij op zich te nemen. Nu zou iedereen heel concreet kunnen zien dat een samenleving met koning Jezus aan het hoofd tot het hoogst mogelijke welzijn zou bieden. En toch, als het uiteindelijk op kiezen aankomt, zullen er nog massa's mensen zijn die zich laten verleiden tot een opstand tegen de beste Koning die ooit op aarde zal hebben geregeerd.

Zie ook onderwerp 'Geschiedenis van Gods Koninkrijk' in hoofdstuk 'Gods Koninkrijk'.

Geen verontschuldiging - een eeuwige les

Geen mens kan zijn zonden verontschuldigen door te beweren dat zijn levensomstandigheden of de satan of Gods leefregels verantwoordelijk waren voor zijn verkeerde daden. Niemand kan God aanklagen door te beweren dat Hij de mens niet voldoende kansen heeft gegeven om zichzelf te bewijzen. God heeft de mensheid op vijf verschillende manieren 'uitgetest' om tot in eeuwigheid duidelijk te maken dat de mens niet uit zichzelf, maar alleen in verbondenheid met God tot iets goeds kan komen. Zonder die verbondenheid met God gaat het gegarandeerd fout. Geen mens blijkt verstandig genoeg om zelfstandig en voortdurend het goede te doen.

Onder alle denkbare omstandigheden hebben de mensen getoond dat ze hun eigen baas willen zijn en tegen Gods heerschappij over hun leven in opstand komen. Maar onder al die verschillende omstandigheden zullen er ook mensen zijn geweest die Gods uitgestoken hand hebben aangegrepen en het leven hebben ontvangen van God die genadig is.

Conclusie

Wie later op de Nieuwe Aarde mag leven weet één ding heel zeker:

- Zonde maakt alles stuk en leidt alleen maar tot dood en ellende.
- Er is alleen leven in verbondenheid met God en in afhankelijkheid met Hem.
- Alleen daarin vindt de mens zijn volmaakte vrede. En dat willen we voor geen prijs verliezen.

 

Herschepping 2.0. Een uitgebreide, samenhangende serie studies over Bijbelse onderwerpen
voor persoonlijke opbouw en gespreksgroepen over Gods herscheppende werk in het leven van de gelovige.