3.2.5. Gevallen mensen

Eva gevallen

Eva moet onmiddellijk geweten hebben dat ze een verkeerde beslissing had genomen, maar het was helaas te laat. Ze wist dat er een diepe verwijdering was ontstaan tussen haar en God, en ook tussen haar en Adam. Haar man was nog puur en onschuldig, maar op haar leven was een donkere schaduw gekomen.

Toen zondigde ze voor de tweede keer: ze haalde Adam over om ook te eten, zodat ze samen weer op één lijn zouden komen. In plaats van hem te waarschuwen en om hulp te vragen sleepte ze hem mee in haar val. Het was een daad van zelfzucht. Er was geen loyaliteit voor God en liefdevol respect voor haar man die haar ervan weerhield. Ze handelde uit puur zelfbehoud en eigenbelang. Zonde heeft de neiging zich te verspreiden. Iemand die zelf verleid wordt, is er vaak op uit om ook anderen te verleiden. Zo zie je bijvoorbeeld vaak dat rokers, drinkers en drugsgebruikers anderen proberen over te halen om met hen mee te doen voor de gezelligheid of om bij de groep te horen. Eva was verleid en werd een verleidster, in navolging van haar nieuwe meester. Zo sleepte ze haar man mee in het verderf.

Adam gevallen

Adam had al een grote fout begaan doordat hij als verantwoordelijk persoon Eva het voortouw had laten nemen bij die gevaarlijke onderneming om de doodsboom te verkennen. Hij liet toe dat zij het woord voerde met het serpent en de fatale keuze maakte (Genesis 3:17). Evenals het voor vrouwen wel eens moeilijk is om het leiderschap van hun mannen te respecteren, is het soms moeilijk voor mannen om op cruciale momenten hun verantwoordelijkheid tegenover hun vrouwen in te nemen.

Toen Eva van de verboden vrucht at, stond Adam er bij en hij keek er naar. Waarom probeerde hij zijn vrouw niet tegen te houden? Waarom sleepte hij haar niet mee naar de levensboom nadat ze de verboden vruchten had gegeten en die vreemde, angstige uitdrukking op haar gezicht zag? Waar was zijn besef van verantwoordelijkheid? Waar was zijn loyaliteit aan God gebleven? Ook voor hem moet het idee van onafhankelijkheid iets aantrekkelijks zijn geweest, anders had hij deze affaire wel voorkomen. Al had Eva het eerst gegeten, ook zijn hart bleek ontrouw aan God te zijn. En daardoor had hij zijn vrouw niet kunnen en willen tegenhouden. Adam, de koning van de aarde, was ontrouw geworden aan zijn Schepper en God. Daarmee hij had zich onderworpen aan de macht van Gods tegenstander.

Tweede Adam

Later zou Jezus, die door Paulus ook wel de laatste Adam genoemd werd (1 Korintiërs 15:45), het anders aanpakken. Evenals Adam was Jezus geboren met een menselijke natuur die niet gedegenereerd was. Allebei kwamen ze oog in oog te staan met de satan, die hen persoonlijk probeerde te verleiden. Hun situaties kwamen sterk met elkaar overeen. Het grote verschil tussen Adam en Jezus is dat Jezus eerst bij Johannes de Doper was geweest om zich te vernederen in het watergraf van de doop. Daarmee erkende zelfs Jezus dat Hij afhankelijk van de Vader was. Toen Hij opstond uit het water daalde de Heilige Geest op Hem neer. Kortom: Jezus was eerst bij de levensboom geweest! (Matteüs 3:13-17).

Vervolgens ging Jezus de woestijn in (de doodsplek, die in geestelijke zin te vergelijken is met de doodsboom) om de tegenstander te ontmoeten. In het Nieuwe Testament lezen we hoe Hij vol van de Heilige Geest was (en dus voldoende toegerust) om de vijand te ontmoeten.

"Vervuld van de heilige Geest trok Jezus weg van de Jordaan, en geleid door de Geest zwierf hij veertig dagen rond in de woestijn, waar hij door de duivel op de proef werd gesteld..." (Lucas 4:1-2, NBV2004)

We kennen allemaal de afloop. Hij doorstond de verleidingen van de satan glansrijk, maar toch niet zonder moeite. Vroeger dacht ik altijd dat het voor Jezus een fluitje van een cent was om de satan te weerstaan, omdat Hij immers God was. In de Bijbel lezen we echter dat Jezus op een soortgelijke manier op de proef werd gesteld als Adam en Eva:

"Want de hogepriester die wij hebben (=Jezus) is er een die met onze zwakheden kan meevoelen, juist omdat hij, net als wij, in elk opzicht op de proef is gesteld, met dit verschil dat hij niet vervallen is tot zonde." (Hebreeën 4:15, NBV2004)

Geloof maar gerust dat zijn mens-zijn Jezus heus wel parten heeft gespeeld. Ik ben er van overtuigd dat de verzoekingen in de woestijn een hevige strijd zijn geweest voor Jezus. Na afloop kwamen engelen om Hem te verzorgen na de moeite van de strijd, en dat staat er niet voor niets (Matteüs 4:11).

Later zouden de engelen Hem op een zelfde manier ondersteunen na zijn gebedsworsteling in de olijfgaard Getsemane om zijn wil aan de Vader over te geven (Lucas 22:43). Hoewel de satan daarbij niet persoonlijk genoemd werd, was er wel degelijk de verleiding voor Jezus om het lijden te willen ontlopen!

Kortom, Jezus was eerst bij de levensboom geweest en werd daar toegerust met het leven van God. Vanuit die kracht heeft Hij de satan en zijn verleidingen overwonnen. Het gevolg is ... dat Hij voor ons tot Levensboom is geworden!

 

Herschepping 2.0. Een uitgebreide, samenhangende serie studies over Bijbelse onderwerpen
voor persoonlijke opbouw en gespreksgroepen over Gods herscheppende werk in het leven van de gelovige.