2.3.11. Wil en loyaliteit

schema wil en loyaliteit

Wil

Je wil is het hoofdkwartier van je bewuste persoonlijkheid (in je ziel), waarmee je de dagelijkse beslissingen neemt en keuzen maakt. In je wil worden je meningen en opvattingen gevormd. Je wil wordt geadviseerd door je verstand en je gevoel. Aan de andere kant stuurt de wil het verstand aan door bewust te kiezen op een bepaalde manier te denken. Bij de wil ligt ook de morele verantwoordelijkheid voor je daden. Elke zonde begint met een verkeerde keuze van je wil op basis van gedachten en gevoelens. Elke goede daad begint met keuze om het goede te doen.

Loyaliteit

Loyaliteit is een prachtig woord omdat het te maken heeft met wat ons hart het meest beroert. Het is ook de naam die we gegeven hebben aan de functie van het hart die de wil motiveert of aanstuurt. Je loyaliteit geeft in grote lijnen aan:

 • wat de belangrijkste doelstellingen en prioriteiten van je leven zijn
 • waar je je door laat beheersen
 • waar je je hart op gezet hebt
 • waar je in gelooft
 • waar je je krachten aan wilt geven
 • wie je onvoorwaardelijk lief hebt
 • wie of wat je toewijding en aanbidding waard is

Loyaliteit is de krachtigste innerlijke motivatie om het allerbeste van jezelf te geven. Je identiteit wordt vooral bepaald door je loyaliteit. Je loyaliteit is de bron van je wilskracht, de krachtbron en de motor van je leven.

Loyaliteit: troon van je hart

Je loyaliteit is als het ware de troon van je hart, de belangrijkste motiverende invloed voor al je keuzen en beslissingen. Je loyaliteit beheerst ook de andere functies van je hart:

 • geweten - Je normen geven aan wat je goed en wat je verkeerd vindt.
 • gemoed - Je waarden geven aan wat je belangrijk vindt in je leven.
 • levensstijl - Dit is de manier waarop je jezelf naar buiten toe wilt uiten.

Als iemand zijn leven aan God heeft toegewijd en Hem de eerste plaats in zijn leven heeft gegeven:

 • geweten - Je wilt leven volgens de normen van Gods leefregels.
 • gemoed - Je wilt de hoogste waarde toekennen aan geestelijke zegeningen en alles wat met het Koninkrijk te maken heeft.
 • levensstijl - Je wilt groeien in een levensstijl waarin het karakter van Jezus tot uitdrukking komt.

Loyaliteit: liefde

Je loyaliteit bepaalt ook welke diepgaande relaties je wilt hebben met God en mensen ofwel aan wie je je hart wilt geven. Niet het gevoel, maar de loyaliteit speelt samen met de wil de belangrijkste rol bij ware liefde.

"Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en heel uw ziel, met heel uw verstand en met inzet van al uw krachten." (Marcus 12:30, GNB1996)

Echte liefde wordt door Gods Geest in het hart van wedergeboren mensen gelegd:

"En de hoop beschaamt niet, omdat de liefde van God in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest, Die ons gegeven is." (Romeinen 5:5, HSV2010)

"Laat de Heer uw harten richten op de liefde van God ..." (2 Tessalonicenzen 3:5, WV1995)

Zie ook onderwerp 'Liefde' in hoofdstuk 'Vruchtdragen' en hoofdstuk 'Zegenende liefde'.

Wil, loyaliteit en geloof

God heeft de mens een vrije wil gegeven om zelf beslissingen te nemen. Alleen met een vrije wil kunnen liefde, vertrouwen en geloof functioneren. Zonder vrije wil zouden we niet meer dan marionetten zijn geweest, zonder enig verantwoordelijkheidsbesef. De vrije wil die God ons heeft gegeven is een van de meest kostbare geschenken in het leven van de mens. Maar daardoor hebben we ook een eigen morele verantwoordelijkheid voor onze daden waarvoor we tegenover onze Schepper verantwoording moeten afleggen.

Bij iemands bekering speelt de wil een cruciale rol. Het gaat daarbij immers om een bewuste keuze te maken om Jezus te volgen, je oude leven af te leggen en het nieuwe leven uit Gods hand te aanvaarden. De kern van het tot geloof komen is het overgeven van je wil aan God, om de zeggenschap van je leven bewust aan Hem over te dragen.

Geloofsgehoorzaamheid en geloofskracht

Geloofsovergave vindt nadrukkelijk plaats vanuit de loyaliteitsfunctie van het hart waardoor iemand zijn hart kan openen voor Jezus en Hem als Verlosser en Heer aannemen. De loyaliteit van een christen tegenover God uit zich ook in een houding van geloofsgehoorzaamheid:

"... maar nu bent u van harte gehoorzaam geworden ... en bent u dienstbaar gemaakt aan de gerechtigheid." (Romeinen 6:17-18, HSV2010)

"Wie mijn geboden ... bewaart, die is het die Mij liefheeft..." (Johannes 14:21, NBG1951)

Gedurende de geestelijke groei in je leven als christengelovige zul je leren steeds meer je eigen kracht te wantrouwen en te leven vanuit de kracht van Gods Geest. Door ervoor te kiezen om God te vertrouwen en Hem de eerste plaats in je leven geven zul je steeds meer bevrijding in je leven meemaken van zaken waarmee je een verkeerde binding hebt en overwinningen behalen op gebieden waar je voorheen steeds faalde. Ook je toewijding aan God en tegenover Jezus zal daarmee groeien. In elk christenleven is ook innerlijke strijd te voeren tegen de moeiten van het leven. Dan is er de opdracht van Jezus om actief te zijn in Gods Koninkrijk.

Dit wordt allemaal uitvoerig uitgewerkt in 'Herschepping' deel 8 'Geloofskracht'.

 

Herschepping 2.0. Een uitgebreide, samenhangende serie studies over Bijbelse onderwerpen
voor persoonlijke opbouw en gespreksgroepen over Gods herscheppende werk in het leven van de gelovige.