2.3.6. Menselijke geest

"Het licht van de Heer beschijnt de geest van de mens, het dringt door tot in zijn diepste gedachten." (Spreuken 20:27, NBV2004)

Geestelijk deel van je wezen

"toen vormde de HEERE God de mens uit het stof van de aardbodem en blies de levensadem in zijn neusgaten; zo werd de mens tot een levend wezen." (Genesis 2:7, HSV2010)

Toen God de levensadem in de mens blies, gaf Hij hem niet alleen zielenleven, maar ook een geest, als een heel wezenlijk deel van zijn menselijk leven. De menselijke geest is eigenlijk een onderdeel van de geestelijke wereld en is als zodanig niet gebonden aan tijd en ruimte. Dat houdt ook in dat de levensgeest die je van God hebt gekregen, nooit zal ophouden te bestaan. Iemand die sterft 'geeft de geest', dat wil zeggen: de geest verlaat het lichaam en leeft verder op de plaats waartoe God hem heeft bestemd in het hiernamaals.

Alle mensen zijn geschapen met een religieuze ontvankelijkheid, een zekere geestelijke honger, die alleen door geestelijke gemeenschap met God verzadigd kan worden. Het geloofsleven speelt zich dan ook vooral af binnen de menselijke geest en het menselijke hart die elkaar overlappen.

De belangrijkste persoon in de geestelijke wereld met wie wij rechtstreeks kunnen communiceren is God. Bij dat communiceren kunnen we twee kanten onderscheiden:

 1. input - Met je geestelijke zintuig (intuïtie) kun je geestelijke indrukken opvangen.
 2. output - Met je geest kun je je ook uiten tegenover God (expressie).

Dit gaan we hierna uitwerken.

schema geest en hart

Intuïtie - het zintuig van je geest

Evenals je 'gewone' zintuigen de antennes zijn naar de materiële wereld, zo is je intuïtie een geestelijk zintuig om indrukken vanuit de geestelijke wereld te kunnen waarnemen. In de volksmond wordt dit ook wel eens het zesde zintuig genoemd. Het wordt inderdaad ervaren als een soort gevoel, maar indrukken die we via onze intuïtie binnen krijgen, verwerken we met zowel ons verstand als met ons gevoel. Geestelijke indrukken kunnen afkomstig zijn van geestelijke bronnen, kortweg van alles wat een geest heeft:

 1. God
 2. demonische wereld
 3. andere mensen
 4. eigen innerlijk

Geestelijke waarnemingen via de Heilige Geest

Met je kun je geestelijke waarnemingen doen via de Heilige Geest. Dit komt natuurlijk het meest voor bij gelovigen, maar soms openbaart God zich ook aan ongelovigen. Zo hebben Bijbelschrijvers goddelijke inspiratie ontvangen om Bijbelwoorden op te schrijven. Gelovigen weten heel zeker dat ze met God verbonden zijn. Dit is geen gevoel of een verstandelijke aanname, maar een innerlijk weten, vanuit een innerlijk dat door God verlicht is en waarbij Gods aanwezigheid via de intuïtie wordt waargenomen. De Bijbel drukt het als volgt uit:

"De Geest zelf (=Gods Geest) verzekert onze geest dat wij Gods kinderen zijn." (Romeinen 8:16, NBV2004)

Gelovigen kunnen allerlei geestelijke ervaringen meemaken, zoals:

 • goddelijke overtuiging van zonden
 • het bemerken van Gods aanwezigheid
 • goddelijke inspiratie en bemoediging
 • goddelijke leiding
 • door God gegeven profetieën, visioenen of dromen
 • door God gegeven bovennatuurlijk inzicht.
 • bovennatuurlijke blijdschap en vrede
 • geestelijke gaven
 • het ervaren dat God anderen door jou heen zegent
 • geestvervoering ofwel uittreding van de geest uit het lichaam, zoals de profeet Ezechiël en de apostel Johannes

Het is Gods bedoeling en verlangen dat mensen tot geloof komen en worden wedergeboren. Dat is in wezen een geestelijke geboorte, waardoor zijn geest met Gods Geest verbonden wordt, en Gods Geest in hun hart komt wonen. De Bijbel noemt een mensenleven zonder verbondenheid met God 'geestelijke dood' in tegenstelling tot 'geestelijk leven' dat juist wel gebaseerd is op persoonlijke verbondenheid met God. Dat is een andere definitie dan wat er over het algemeen wordt verstaan onder 'geestelijk leven', namelijk alles wat met religie te maken heeft.

Geestelijke waarnemingen via demonische geesten

De menselijke geest kan niet alleen in contact komen met God, maar ook met de satan en zijn demonen (gevallen engelen). God en de satan kunnen hetzelfde menselijke communicatiekanaal (je intuïtie dus) gebruiken om te communiceren. Occulte waarnemingen komen natuurlijk het meest voor bij mensen die een binding hebben met het rijk van de duisternis. Maar soms openbaart de satan of een van zijn demonen zich ook aan gelovigen, bijvoorbeeld om hen vrees aan te jagen. Meestal gebeurt dat wanneer een gelovige toch nog occulte bindingen heeft uit de tijd van voor zijn bekering, of wanneer hij deelneemt aan de geestelijke strijd tegen het rijk van de satan. Voorbeelden van demonische waarnemingen zijn waarzeggerij, demonische helderziendheid, bepaalde nachtmerries, stemmen van geesten, spiritisme, demonische geleide geestvervoeringen en uittredingen, enzovoort.

Zie ook onderwerp 'Occultisme' in hoofdstuk 'Bevrijding'.

Geestelijke waarnemingen van andere mensen

Doordat we als mensen een geest hebben, kunnen we niet alleen op het lichamelijke vlak met andere mensen communiceren, maar ook op geestelijk niveau. Men heeft het vaak over iemands 'uitstraling'. Daarmee wordt datgene bedoeld, wat een ander intuïtief over zo'n persoon 'opvangt', zonder dat zo iemand ook maar een woord zegt. We bemerken hoe ons innerlijk reageert op het innerlijk van die ander, zonder dat we onze reactie kunnen verklaren. Het gevolg is dat we bepaalde emoties ervaren en daarom spreken we van 'aanvoelen'. Heel veel communicatie binnen hechte relaties met mensen vindt via de intuïtie plaats, zoals diepere, woordloze communicatie tussen man en vrouw of tussen goede vrienden. Ook in gesprekken kun je intuïtief soms heel goed aanvoelen wat een ander bedoelt, zelfs al zegt hij het tegenovergestelde. Ook hier moeten we natuurlijk oppassen dat onze verbeeldingskracht ons niet op het verkeerde spoor zet. Niemand heeft een foutvrije intuïtie, zelfs vrouwen niet ook al is hun intuïtie meestal beter ontwikkeld dan die van mannen.

Geestelijke waarnemingen vanuit je hart

We kunnen in onze intuïtie ingevingen krijgen vanuit ons onderbewustzijn, ons dieper liggend deel van ons geheugen waar we met ons bewuste denkvermogen niet bij kunnen komen. Veel van die innerlijke waarnemingen leiden tot gedachten of gevoelens, die ogenschijnlijk spontaan zijn ontstaan, alsof ze niet van ons zelf komen maar van buitenaf.

Zo kun je bijvoorbeeld een probleem hebben, waar je niet goed uitkomt. Zonder dat je ervan bewust bent gaat je geest er mee aan de slag en ineens komt er een heldere gedachte boven. Of je voelt iets aan, zonder dat daar een aanwijsbare reden voor is. Dat aanvoelen is vaak geen goddelijke ingeving, maar het gevolg van een onbewust waarnemen en verwerken van eerder opgedane ervaringen waarvan je je niet meer bewust bent. Soms is het moeilijk uit te maken wat van God komt en wat eigen ingevingen zijn. Pas op: hoe meer verbeeldingskracht iemand heeft, hoe meer van dergelijke ingevingen zo iemand krijgt. De intuïtie is een door God gegeven instrument, maar het moet wel nauwkeurig op God worden afgestemd. Het is aan te raden niet te gemakkelijk een ingeving als een goddelijke openbaring te beschouwen. Een kwestie van ervaring en uittesten.

Geestelijke expressie

God heeft de mens mogelijkheden gegeven om zich in de geestelijke wereld te uiten, en wel naar alle personen die een geest hebben. Dat zijn dus God, engelen, de satan en zijn demonen, en andere mensen. Zo is devotie een belangrijke vorm van geestelijke expressie naar God toe, bijvoorbeeld door gebed, lofprijzing en aanbidding.

"want God is Geest, dus wie Hem aanbidt, moet dat doen in Geest en waarheid." (Johannes 4:24, NBV2004)

Begrijp me goed, bidden, lofprijzen en aanbidden is alleen geestelijke expressie als het een echte ontmoeting is tussen de geest van de mens en de Geest van God. Hierover heeft Paulus vooral als hij schrijft over 'God dienen met zijn geest' (Romeinen 1:9).

Communicatie met engelen is voor aardbewoners niet zinvol en wordt nergens in de Bijbel aangeraden, behalve natuurlijk bij engelenverschijningen. Communiceren met de satan en demonen is iets waar satanisten zich mee bezighouden, en ook toverdokters, bezweerders, waarzeggers, spiritisten en andere mensen die zich met occulte zaken inlaten. Veel mensen die dat doen hebben niet door dat ze met demonische wezens communiceren. Sommigen beweren dan ten onrechte dat ze met God of engelen communiceren of dat ze stemmem uit hun eigen onderbewustzijn waarnemen. Bedenk vooral dat demonen graag engelen nabootsen of mensen doen geloven dat ze contact hebben met gestorven mensen. Gelovigen mogen alleen met demonische wezens communiceren wanneer ze hen uitdrijven in de naam van Jezus.

Mensen kunnen ook op geestelijk niveau met elkaar communiceren in verbondenheid met de Heilige Geest (die de verbindende schakel vormt) waardoor zij liefde, vrede en bemoediging naar elkaar toe verspreiden. Een andere vorm van geestelijke expressie is het uitspreken van zegeningen naar mensen.

 

Herschepping 2.0. Een uitgebreide, samenhangende serie studies over Bijbelse onderwerpen
voor persoonlijke opbouw en gespreksgroepen over Gods herscheppende werk in het leven van de gelovige.