2.3.3. Menselijke drie-eenheid

Drie-eenheid van geest, ziel en lichaam

Meer dan enig ander schepsel lijkt de mens in zijn wezen op God. De Bijbel noemt dat: geschapen als Gods evenbeeld:

"Toen zei God: Laat Ons mensen maken die op Ons lijken ..." (Genesis 1:26, HB2008)

De woorden 'wij' en 'ons' doen ons denken aan de verschillende personen van de goddelijke Drie-eenheid. De Schepper heeft zichzelf afgebeeld in een menselijke drie-eenheid. Zoals God een drie-eenheid is van Vader, Zoon en Heilige Geest, zo is de mens een drie-eenheid van ziel, geest en lichaam. Deze drie mensaspecten komen we op veel plaatsen in de Bijbel tegen en in het volgende Bijbelgedeelte lezen we ze alle drie:

"... mogen uw geest, ziel en lichaam in hun geheel onberispelijk bewaard worden ..." (1 Tessalonicenzen 5:23, NBG1951)

Deze menselijke drie-eenheid is een belangrijk aspect van het 'beelddrager van God' zijn.

God mens
Vader voornaamste Persoon van de Godheid; omvat de geestelijke en de materiële wereld ziel kern van de persoonlijkheid, verbonden met geest en lichaam
Zoon manifesteert zich in de materiële wereld lichaam functioneert in de materiële wereld
Heilige Geest manifesteert zich in de geestelijke wereld geest functioneert in de geestelijke wereld

Menselijke drie-eenheid, afbeelding van goddelijke drie-eenheid

Geest, ziel en lichaam zijn dan ook geen losse onderdelen van de mens, zoals een computer bestaat uit losse componenten die aan elkaar zijn gekoppeld. Alles in de mens is op een uiterst complexe manier met elkaar verweven.

"Want het woord van God ... dringt door tot het raakpunt van ziel en geest, van merg en beenderen. Het ontleedt de bedoelingen en gedachten van het hart." (Hebreeën 4:13, WV1995)

Verderop in dit hoofdstuk zullen we een aantal menselijke functies van geest, ziel en lichaam apart benoemen.

Dubbele natuur nu en in het hiernamaals

De ziel neemt de centrale plaats in tussen lichaam en geest. Zolang we op aarde leven is het bewustzijn van de ziel voornamelijk op de materiële wereld gericht. Maar als ons aardse lichaam gestorven is, gaat alles precies andersom. Het lichaam bestaat dan niet meer en het bewustzijn richt zich dan op de geestelijke wereld.

Bij de opstanding, direct volgend op de wederkomst van Jezus naar de aarde, krijgen gelovigen een nieuw, verheerlijkt lichaam, vergelijkbaar met het lichaam van Jezus na zijn opstanding. Ik denk dat we dan volledig kunnen functioneren in zowel de geestelijke als de materiële wereld. Dan pas zullen we compleet mens zijn zoals God uiteindelijk had bedoeld.

 

Herschepping 2.0. Een uitgebreide, samenhangende serie studies over Bijbelse onderwerpen
voor persoonlijke opbouw en gespreksgroepen over Gods herscheppende werk in het leven van de gelovige.