2.2.1. Geloven in de schepping

Het begin

"In het begin schiep God de hemel en de aarde ..." (Genesis 1:1, NBV2004)

God was er voordat de schepping ontstond en de schepping is niet uit zichzelf ontstaan, maar door een bewuste daad van een intelligent, persoonlijk Opperwezen buiten de materiële wereld. Deze eerste tekst van de Bijbel is de basis van elk theologisch inzicht. Hoewel het scheppingsgeloof uitstekend is te onderbouwen vanuit de bestudering van de natuur, is het blijft het een zaak van geloof.

"Het geloof nu is de zekerheid van wat men hoopt, de overtuiging van wat men niet ziet ... Door het geloof begrijpen wij dat de werelden door Gods woord bereid zijn, zodat wat men ziet, niet ontstaan is uit wat zichtbaar is." (Hebreeën 11:1,2, TELOS1982)

Niets in de geestelijke wereld is meetbaar voor onze aardse meetinstrumenten, maar wel waarneembaar met het hart. Wie kennis gemaakt heeft met de God van de Bijbel en Hem betrouwbaar genoeg heeft geacht om zich in geloof aan Hem over te geven, zal weinig moeite hebben om Hem te aanvaarden als zijn Schepper. In het kennen van Hem ligt het hoogste geluk verborgen dat de Schepper heeft aangeboden aan de mensen die Hij heeft geschapen ...

Hoe heeft God de wereld geschapen?

Ik geloof dat God de aarde heeft geschapen zoals beschreven in Genesis 1 en 2 en dat deze hoofdstukken een feitelijke weergave geven van wat gebeurd is. Maar na het lezen van dit buitengewoon korte verslag in de Bijbel blijven er veel vragen over die de Bijbel niet beantwoordt. We lezen duidelijk WAT God op welke dag heeft geschapen, maar niet HOE Hij dat deed, op enkele details na die de Bijbelse scheppingsverslagen ons aanreiken. Het belangrijkste van deze hoofdstukken de boodschap dat de aarde in haar huidige vorm niet is ontstaan door toevallige, willekeurige ontwikkelingsprocessen, maar:

  • God heeft de aarde geschapen en heeft de aarde GOED geschapen.
  • De schepping vond plaats op een ordelijke manier, volgens een meesterlijk ontwerpplan.

In het scheppingsverhaal lezen we bij elke scheppingsdag dag God iets zei en dat er toen een scheppingswonder plaatsvond. In een van de Psalmen komen de volgende uitspraak tegen:

"Want Hij sprak en het was er, Hij gebood en het stond er." (Psalm 33:9, NBG1951)

Veel Bijbeluitleggers zeggen dat het spreken van God een scheppingsdaad was, dus dat de schepping DOOR zijn woorden is ontstaan. Maar we kunnen er met evenveel recht in lezen dat alles OP Gods spreken is ontstaan. We kunnen Gods uitspraken dan zien als aankondigingen van wat Hij vervolgens ging doen en om duidelijk te maken dat God het altijd en overal voor het zeggen heeft. De schepping ontstond niet vanzelf, maar door een reeks bewuste acties van een almachtige, oneindig intelligente en creatieve God, de Heerser over alles wat bestaat.

Afbeelding van de geestelijke wereld

"Door het geloof zien wij in dat de wereld tot stand gebracht is door het Woord van God, en wel zo dat de dingen die men ziet, niet ontstaan zijn uit wat zichtbaar is." (Hebreeën 11:2, HSV2010)

De materiële wereld is geschapen vanuit de geestelijke wereld en daarom is de materiële wereld van een lagere orde dan de geestelijke wereld. Het is een soort afbeelding van de geestelijke wereld, zodat er in de materiële wereld veel van de geestelijke wereld te herkennen is. Een foto is een afbeelding van een bepaald object, bijvoorbeeld een berglandschap of een persoon. Zo'n foto is natuurlijk vele malen onbeduidender dan de werkelijkheid die op de foto is afgebeeld, maar het gefotografeerde object is er wel op te herkennen. Ik denk dat we zo de verhouding tussen de geestelijke en de materiële wereld kunnen omschrijven. De geestelijke wereld is de ECHTE wereld; de materiële wereld is er slechts een afdruk van.

Raakvlakken geestelijke en materiële wereld

De geestelijke wereld zou waarschijnlijk best zonder de fysieke wereld kunnen bestaan, maar andersom niet. De materiële wereld wordt vanuit de geestelijke wereld bestuurd, waar overigens andere wetmatigheden gelden dan op de aarde. Zo kunnen er vanuit de hemel 'bovennatuurlijke' handelingen worden uitgevoerd op de aarde, die uitgaan boven de natuurwetten op aarde. Wij noemen dat dan wonderen, omdat we ze niet kunnen verklaren. Maar vanuit de hemel bezien zijn het helemaal geen wonderen, maar alledaagse verschijnselen.

Als je er op let blijkt de Bijbel bol te staan van informatie over de communicatie tussen de geestelijke en de materiële wereld. Enkele voorbeelden:

  • Godsopenbaringen aan mensen, bijvoorbeeld via profeten, dromen, visioenen, enz.
  • het rechtstreeks spreken van God tegenover mensen, soms via engelen
  • engelenverschijningen
  • de geboorte van Jezus op aarde, de hemelvaart en de wederkomst van Jezus
  • het verder leven van mensen in de geestelijke wereld, na hun dood op aarde, en later de opstanding uit de doden
  • de mogelijkheid van gebed en gebedsverhoringen
  • Gods ingrijpen op aarde

Hemelbewoners zijn waarschijnlijk in staat om geestelijke gebeurtenissen op aarde waar te nemen. De Bijbel geeft aan dat engelen in de hemel blij zijn als op aarde iemand tot bekering komt.

"Zo, zeg ik u, heerst er ook vreugde onder de engelen van God over één zondaar die tot inkeer komt." (Lucas 15:10, NBV2004)

Gestorven heiligen kunnen getuige zijn van de geloofsinspanningen van gelovigen op aarde (Hebreeën 12:1). Bij wijze van uitzondering mogen aardbewoners ook wel eens in de geestelijke wereld rondkijken (Ezechiël 1:1; 2 Korintiërs 12:2; Openbaring 1:10). Niet alleen in Bijbelse tijden, maar in onze dagen komt dit voor.

Uit het niets geschapen?

Het Hebreeuwse woord 'bara', het oorspronkelijke woord voor 'scheppen', wordt alleen gebruikt in relatie tot God. Dit woord betekent niet zozeer 'iets uit het niets doen ontstaan', maar 'vorm geven aan iets bestaands'. Naar mijn mening heeft God de schepping namelijk niet uit het niets gemaakt, zoals meestal wordt beweerd. In de Romeinenbrief lezen we iets over het ontstaan en de bestemming van Gods schepping:

"Want uit Hem en door Hem en tot Hem zijn alle dingen..." (Romeinen 11:36, NBG1951)

Wat lezen we hier? God heeft alles niet uit het niets geschapen, maar UIT ZICHZELF! Logisch eigenlijk, want de alomtegenwoordige, allesomvattende God omvat natuurlijk alles wat er bestaat. God heeft niet alleen een plan ontworpen voor de schepping, maar ook alle energie, al het basismateriaal voor de schepping komt uit God, die alles omvat.

"Hij (=Jezus) bestaat VOOR alles en alles bestaat in hem." (Kolossenzen 1:17, NBV2004)

Buiten God is er niets en alles bestaat als het ware 'in' God. Zoals God de man ooit uit aards materiaal schiep en de vrouw uit de man (Genesis 2:7; Genesis 2:21-22), zo heeft Hij de hele schepping uit zichzelf gemaakt. We zijn deel van Hem. Door deze gedachte ben ik sterker gaan beseffen hoezeer God met zijn schepping verbonden is en hoe groot en allesomvattend Hij is. We zijn letterlijk uit onze Schepper voortgekomen.

Maar dat geldt ook voor de dieren, de planten en de levenloze dingen. Als we dit beseffen, moeten we de natuur met groot respect behandelen. Uiteraard gaan we de natuur niet vergoddelijken, zoals bij diverse religies het geval is.

 

Herschepping 2.0. Een uitgebreide, samenhangende serie studies over Bijbelse onderwerpen
voor persoonlijke opbouw en gespreksgroepen over Gods herscheppende werk in het leven van de gelovige.