2.1.4. Bijzondere engelen

Aartsengelen

Dit zijn engelen met een bijzondere positie en macht. Een van de aartsengelen wordt in de Bijbel met name genoemd:

"Michaël, de aartsengel, echter durfde, toen hij met de duivel redetwistte en een woordenwisseling had over het lichaam van Mozes, geen oordeel van lastering tegen hem uit te brengen, ..." (Judas 1:9, HSV2010)

Hier wordt meteen een tipje opgelicht van de sluier over de geestelijke wereld. Naast de zichtbare werkelijkheid op aarde is er een onzichtbare werkelijkheid en beide werkelijkheden vloeien in elkaar over, liggen in elkaars verlengde. Aartsengel Michael is kennelijk een hoge aanvoerder van een hemelse legermacht. Een en ander lezen we ook in het Bijbelboek Daniël, waarin een door God gezonden engel een en ander aan Daniël vertelt:

"... Wees niet bevreesd, Daniël, want vanaf de eerste dag dat u zich er met heel uw hart op toelegde om inzicht te krijgen en om u te verootmoedigen voor het aangezicht van uw God, zijn uw woorden gehoord, en omwille van uw woorden ben ik gekomen. De vorst van het koninkrijk Perzië stond eenentwintig dagen tegenover mij, maar zie, Michaël, een van de voornaamste vorsten, kwam om mij te helpen ..." (Daniël 10:11-14, HSV2010)

Ook in de tijd voorafgaande aan de wederkomst van Jezus zal Michael en zijn leger actief betrokken zijn bij de gebeurtenissen op aarde. Hij zal een rol spelen in de geestelijke strijdvoering die de keerzijde vormt van de strijd van een leger van verenigde volken tegen de staat Israël:

" In die tijd zal de grote vorst Michaël opstaan om de kinderen van uw volk te beschermen... Maar al degenen van uw volk die in het boek staan opgetekend, zullen in die tijd worden gered." (Daniël12:1, WV1995)

Dan zal een (niet met name genoemde) aartsengel de opname van de gemeente van Jezus opstarten:

"... want de Here zelf zal op een teken, bij het roepen van een aartsengel en bij het geklank ener bazuin Gods, nederdalen van de hemel, en zij, die in Christus gestorven zijn, zullen het eerst opstaan;" (1 Tessalonicenzen 4:16, NBG1951)

Overigens worden er in de apocriefe (of deuteroncanonieke) boeken minstens zeven aartsengelen genoemd.

Engel van de Heer

In het Oude Testament wordt vaak gesproken over 'de engel van de Heer'. Het lijkt een aanduiding te zijn van een heel bijzondere vertegenwoordiger van de Godheid. Een voorbeeld:

"Toen zeide de HERE (tegen Jakob): keer terug naar het land uwer vaderen..." (Genesis 31:3, NBG1951)

en vervolgens vertelde Jakob aan zijn beide vrouwen:

"En de Engel Gods zeide tot mij in de droom ... welnu, maak u reisvaardig, ga uit het land weg en keer naar het land uwer maagschap terug." (Genesis 31:11,13, NBG1951)

Bij de roeping van Mozes zien we iets soortgelijks:

"Daar verscheen de engel van de HEER aan hem in een vuur dat uit een doornstruik opvlamde. Maar toen de HEER zag …, riep hij hem vanuit de struik: 'Mozes! Mozes!'..." (Exodus 3:2-4, NBV2004)

De meeste Bijbeluitleggers zijn van mening dat de 'Engel van de Heer' in het Oude Testament gelijkgesteld kan worden met een verschijning van de Here Jezus zelf. Kijk eens naar het volgende Bijbelgedeelte:

"Toen ging de Engel des HEREN van Gilgal naar Bokim en zeide: Ik heb u uit Egypte doen trekken en gebracht in het land dat Ik uw vaderen onder ede beloofd had, en Ik heb gezegd: Ik zal mijn verbond met u in eeuwigheid niet verbreken." (Rechters 2:1, NBG1951)

Dit kunnen moeilijk anders dan woorden van God zelf zijn...

Cherubs

Cherubs worden in de Bijbel als een apart soorten engelen vermeld. Zij worden steeds in verband gebracht met de troon van God en met de aanbidding van God. Er zijn veel Bijbelteksten waarin cherubs genoemd worden. Serafs worden alleen vermeld in Jesaja 6; misschien zijn zij ook 'gewoon' cherubs. Van deze engelen wordt nadrukkelijk vermeld dat ze elk zes vleugels hebben. Van de overige engelen wordt dit niet gezegd. Geestelijke wezens hebben geen vleugels nodig om zich te verplaatsen. In het Bijbelboek Openbaring lezen we maar een enkele keer dat er een bijzondere (gevleugelde) engel door de hemel vloog (Openbaring 14:6). Mogelijk was dat een cherub, ook al wordt dat niet in die Bijbeltekst vermeld.

Cherubs zijn zeer hoog geplaatste wezens in de hogere hemelsferen die de troon van God bewaken. Zo komen we cherubs op aarde tegen bij de ark van het verbond, die als het ware een aardse verschijningsvorm was van de hemelse troon van God (Exodus 25:18-20, 2 Kronieken 3:10-12).

Uit het Bijbelboek Openbaring blijken de vier cherubs de belangrijkste hoogwaardigheidsbekleders van de geestelijke wereld te zijn, die zich voortdurend bevinden in het centrale machtscentrum (het gebied rondom de troon) van de heilige en levende God.

Meer over cherubs in hoofdstuk 'Cherubs en Gods troon' in hoofdstuk 'Gods karakter'.

Samenwerking tussen God en zijn engelen

Als we bijvoorbeeld weten dat het spreken of handelen van God soms aan engelen wordt toegeschreven (of andersom) mogen we er rustig vanuit gaan dat engelen heel vaak spreken en handelen namens God en dat de woorden en daden van engelen in feite woorden en daden van God zijn. Andersom ook: wat God doet, wordt door engelen uitgevoerd.

Dit is allemaal beter te bevatten wanneer we bedenken dat er in de geestelijke wereld een volkomen harmonie is tussen God en de hemelbewoners. Er is een grote geestelijke verbondenheid en verwevenheid. Paulus spreekt in zijn brieven veelvuldig over het 'in verbondenheid met Jezus' of 'in Jezus' zijn van gelovigen. Dat is een soortgelijke eenheid en verbondenheid tussen Jezus en gelovigen, maar die op aarde nog niet volmaakt is. Ik verwacht dat we in het hiernamaals in een even hechte verwevenheid met Jezus zullen leven als de engelen momenteel met God.

Een voorbeeld hiervan is de wetgeving op de berg Sinaï. De Bijbel spreekt meestal over God die de levenswetten gaf, bijvoorbeeld in Exodus 20. Maar we lezen ook dat ze via engelen aan de mensen gegeven zijn:

"... u die de wet ontvangen hebt door tussenkomst van de engelen..." (Handelingen 7:53, NBV2004)

Zie ook Galaten 3:19 en Hebreeën 2:2.

 

Herschepping 2.0. Een uitgebreide, samenhangende serie studies over Bijbelse onderwerpen
voor persoonlijke opbouw en gespreksgroepen over Gods herscheppende werk in het leven van de gelovige.