2.1.1. Wat is de geestelijke wereld?

God schiep de geestelijke wereld

"In het begin schiep God de hemel en de aarde ...'" (Genesis 1:1, NBV2004)

Allereerst schiep God de geestelijke wereld. Pas later zou de materiële wereld worden geschapen. Deze werelden worden ook wel hemel en aarde genoemd, vooral als ze samen worden genoemd. De geestelijke wereld was en is in eerste instantie de woonplaats van God en de door Hem geschapen geestelijke wezens: de engelen.

De geestelijke wereld is erg anders

Het is een heel andere leefomgeving waar je met je stoffelijke lichaam niet kunt komen en die je met je gewone zintuigen niet kunt waarnemen. De geestelijke wereld lijkt erg abstract en onbegrijpelijk, misschien wel even moeilijk te begrijpen als radio en televisie voor iemand uit de achttiende eeuw. Even onwezenlijk klinken geestelijke onderwerpen voor mensen die daar niet mee vertrouwd zijn.

De geestelijke wereld is een beetje te vergelijken met een virtuele wereld zoals we die via internet kunnen waarnemen, zoals bijvoorbeeld 'Second Life'. Daarin kun je op het beeldscherm van je computer rondlopen of zelfs rondvliegen. Je kunt in die virtuele werelden met andere bezoekers communiceren en op zondagochtend zelfs een virtuele kerkdienst meemaken, samen met andere bezoekers. Het aantal virtuele werelden is onbeperkt en de mogelijkheden lijken bijna grenzeloos te zijn.

Natuurlijk gaat de vergelijking maar gedeeltelijk op, want de geestelijke wereld is niet virtueel maar zo reëel als maar kan. De geestelijke wereld is niet een soort droomwereld, maar zelfs echter dan de materiële wereld. Want de materiële wereld is uit de geestelijke wereld ontstaan, niet andersom! Bovendien heb je daar niet zelf de regie in handen, maar God. En dat is maar goed ook.

De materiële wereld is beperkt is in ruimte en tijd, terwijl in de geestelijke wereld afstanden en tijd gewoon niet bestaan. Het doet denken aan dromen, waar afstanden niet bestaan en alle tijden door elkaar kunnen lopen. In feite zijn dromen ook ervaringen van de menselijke geest, dus vandaar dat de vergelijking niet eens zo slecht is. In de materiële wereld is alles tot op zekere hoogte meetbaar, zoals lengte, inhoud, gewicht, temperatuur. In de geestelijke wereld spelen morele waarden een belangrijke rol. Daar worden begrippen als liefde, trouw, zonde, dienstbaarheid waarneembaar. Dat zijn dus meer de innerlijke dingen, in plaats van de uiterlijke dingen waaruit de materiële wereld bestaat.

Hemelen (meervoud)

God is een geestelijke persoonlijkheid (Johannes 4:24) en is uiteraard de hoofdbewoner van de hemelse werkelijkheid. De Bijbel spreekt over 'hemelen' in het meervoud, maar in de meeste moderne vertalingen is dat detail 'wegvertaald'. Men sprak in Bijbelse tijden wel van zeven hemelen. De wolkenhemel werd van oudsher door velen als de eerste hemel beschouwd, de sterrenhemel als tweede hemel. Paulus schrijft over een visioen over de derde hemel, waar de engelen wonen en ook Gods uitverkorenen na hun leven op aarde (2 Korintiërs 12:2-4). In Efeziërs 2:6 spreekt Paulus over de hemelsferen, waarmee hij nadrukkelijk doelt op de verschillende hemelse gebieden die de totale geestelijke werkelijkheid omvatten.

God heeft zowel de geestelijke als de materiële wereld geschapen. Dat houdt in dat God zelf boven beide werelden staat en als enige in een derde hemelsfeer 'woont', die in de Bijbel wordt aangeduid als 'de hoogste hemelen'.

"Eer zij aan God in de hoogste hemelen ..." (Lucas 2:14, HSV2010)

Er zijn Bijbeluitleggers die ervan uitgaan dat er naast de geestelijke en de materiële wereld nog een derde wereld is: de goddelijke wereld, waarin alleen God woont. De volgende Bijbeltekst ondersteunt deze gedachte:

"... de Koning der koningen en de Here der heren, die alleen onsterfelijkheid heeft en een ontoegankelijk licht bewoont, die geen der mensen gezien heeft of zien kan..." (1 Timoteüs 6:15-16, NBG1951)

Dat ontoegankelijke licht zouden we volgens deze uitleg dus toekennen aan 'de hoogste hemelen' ofwel 'de goddelijke wereld'. In ieder geval kunnen we uit dit alles voorzichtig concluderen dat God zo hoog verheven is boven zijn schepping, dat Hij meer is dan dat Hij ooit aan zijn schepselen zal laten zien. Tegelijk maakt de Bijbel duidelijk dat de drie-enige God overal aanwezig kan zijn, in alle werelden dus.

De geestelijke wereld is van een hogere rangorde

"Wij houden onze ogen immers niet gericht op de dingen die men ziet, maar op de dingen die men niet ziet; want de dingen die men ziet, zijn van het ogenblik, maar de dingen die men niet ziet, zijn eeuwig." (2 Korintiërs 4:18, HSV2010)

In de Bijbel lezen we dat de onzichtbare, geestelijke wereld eeuwig is en de zichtbare, materiële wereld tijdelijk. De materiële wereld is uit de geestelijke wereld ontstaan (Hebreeën 11:3) en daarom mogen we er rustig van uitgaan dat de geestelijke wereld veel verhevener, grootser, omvangrijker en complexer is dan de materiële wereld. Daarom wordt van de geestelijke wereld vaak gezegd dat die zich boven ons bevindt (Exodus 20:4-5) en dat moet natuurlijk figuurlijk worden opgevat.

Engelen, demonen en mensen functioneren in de geestelijke wereld

Behalve God bewonen ook engelen de geestelijke wereld. Zij zijn geschapen als zuiver geestelijke wezens, die dus alleen een geestelijke verschijningsvorm hebben. Soms kunnen ze zich tijdelijk in een aards lichaam op aarde manifesteren. Ook de satan en zijn demonen behoren tot de geestelijke wereld, maar die mogen natuurlijk alleen in de lagere regionen van de geestelijke wereld wonen.

Hoewel mensen zijn geschapen om op aarde te leven, heeft God hen ook mogelijkheden gegeven om in de geestelijke wereld te functioneren. De mens is namelijk geschapen met een geest, waarmee hij bijvoorbeeld in staat is te communiceren met God. Tijdens zijn leven op aarde functioneert de mens voornamelijk in de materiële wereld, maar na zijn sterven is het andersom: dan zal hij uitsluitend of vrijwel uitsluitend in de geestelijke wereld functioneren. Zij verblijven in wat wij ook wel het hiernamaals noemen.

 

Herschepping 2.0. Een uitgebreide, samenhangende serie studies over Bijbelse onderwerpen
voor persoonlijke opbouw en gespreksgroepen over Gods herscheppende werk in het leven van de gelovige.