1.8.5. Koninkrijk van de Hemel

Dit onderwerp sluit nauw aan bij onderwerp 'Het Nieuwe Verbond' in hoofdstuk 'Gods verbonden'.

Voorbereidingsfase - Johannes de Doper

Allereerst riep God de laatste oudtestamentische profeet, Johannes de Doper, om het volk Israël voor te bereiden op de komst van de Messias (Lucas 3:1-20). Hij verkondigde een boodschap van inkeer, waarmee hij het volk opriep om in hun hart een keuze te maken voor een levensstijl van gerechtigheid. Degenen die terug wilden keren tot God om met hart en ziel te gaan leven volgens de oorspronkelijke bedoeling van de wet van Mozes, lieten zich door Johannes onderdompelen in de Jordaan om daarmee de keuze van hun hart te bevestigen. De zelfingenomen joodse leiders verwierpen deze boodschap, want met hun dode, wettische godsdienstigheid waren ze niet ontvankelijk voor de levende woorden van God.

Opstartfase - Jezus' bediening op aarde

Kort daarna begon de bediening van Jezus. Ook Hij predikte de weg van bekering tot God en terugkeer naar het hart van Gods levenswet. Tegelijk introduceerde Jezus het Koninkrijk van de Hemel, dat een nieuwe verschijningvorm van Gods Koninkrijk op aarde zou zijn. Jezus leerde mensen over God en over de levensstijl van het nieuwe Koninkrijk. Al Jezus' onderwijs en de meeste van zijn gelijkenissen gaan over het hemelse Koninkrijk. De ongeveer drie jaar van zijn bediening benaderde Hij de mensen als volgt:

  1. Jezus GING naar de mensen toe en vereenzelvigde zich met de mensen.
  2. Jezus PREDIKTE het evangelie van het Koninkrijk.
  3. Jezus GENAS mensen en deed andere wonderen.

Ook trainde Jezus twaalf discipelen die Hij later als apostelen de wereld in zou zenden om hetzelfde te doen: gaan, prediken en genezen.

De satan probeerde Jezus aan het begin van zijn publieke optreden te verleiden om zich onder zijn gezag te plaatsen. Toen dat niet lukte inspireerde hij de joodse leiders om Hem te doden. Jezus offerde zichzelf vrijwillig op om via zijn lijden en sterven alle mensen de gelegenheid te geven om door geloof in Hem ingelijfd te worden in het Koninkrijk van de Hemel. Daardoor worden ze aan de macht van de satan onttrokken. Na zijn opstanding en hemelvaart werd Jezus gekroond in de hemel als de allerhoogste Koning over het Koninkrijk van de Hemel onder het oppergezag van God de Vader.

Ontstaan van de Gemeente

Na zijn vertrek naar de hemel zond Jezus de Heilige Geest naar zijn volgelingen en daarmee is de wereldwijde Gemeente van Jezus ontstaan. Dat is de Kerk van alle eeuwen, die de Koning en het Koninkrijk zou vertegenwoordigen op de aarde. Het doel van de Gemeente is om alle volken bekend te maken met het Koninkrijk en hen de gelegenheid te geven om door bekering en wedergeboorte toe te treden tot het Koninkrijk. Het Nieuwe Verbond is een term die de relatie tussen God en de nieuwtestamentische Gemeente aanduidt.

Koninkrijk van de Hemel - een geestelijk koninkrijk

Israël vormde een aards koninkrijk en de relatie tussen God en zijn volk was vooral een relatie tussen heerser en onderdanen. Het Koninkrijk van de Hemel is echter een geestelijk Koninkrijk. Gelovigen streven niet naar wereldse macht of invloed. Wel hebben ze de opdracht om zoveel mogelijk mensen te winnen voor het Koninkrijk. Jezus beschreef de relatie van de gelovigen met God als die van een kind met zijn vader (Matteüs 6:9; Johannes 20:17). Vanuit die persoonlijke relatie behoren gelovigen het koningschap van Jezus te erkennen op elk gebied van hun leven.

In het Koninkrijk van God vervult de Heilige Geest een sleutelrol. Doordat Hij persoonlijk in de harten van alle wedergeboren gelovigen woont, zijn die in staat om God naar behoren te dienen en naar God wil te leven. Voor elke gelovige is geloof de sleutel om de kracht van Gods Geest in hem te activeren.

Toetreding tot het Koninkrijk

De burgers van het Koninkrijk van de Hemel zijn alle mensen die na bekering door wedergeboorte kinderen van God zijn geworden. God wil de ware nieuwtestamentische gelovigen klaarmaken om (samen met de ware oudtestamentische gelovigen) deel uit te maken van de Bruid (Hosea 2:18) om later met Jezus over de aarde te regeren in de toekomstige perioden van Gods Koninkrijk. Dit is het belangrijkste doel van de periode waarin we als gelovigen nu leven.

De burgers van het Koninkrijk van de Hemel kunnen voortdurend op hulp uit de hemel rekenen, zeven dagen per week, vierentwintig uur per dag. Geestelijke zegeningen zijn onbeperkt opvraagbaar (Efeziërs 1:3); aardse zegeningen alleen voor zover God deze noodzakelijk acht voor ons welzijn op korte of lange termijn.

Gewenste levenshoudingen

Welke eigenschappen van gelovigen scoren het hoogst binnen het Koninkrijk van de Hemel? De antwoorden op die vraag staan haaks op de succesfactoren van de wereldse mens. Laten we eens kijken naar de zogenaamde zaligsprekingen, de eerste woorden uit de bekende Bergrede van Jezus (Matteüs 6, geciteerd vanuit de TELOS1982 vertaling):

vers Bijbeltekst soorten mensen die bedoeld zijn
3 Gelukkig de armen van geest, want van hen is het koninkrijk der hemelen.
mensen die zich afhankelijk van God levenswet en in geloofsvragen en godsvertrouwen leven
4 Gelukkig zij die treuren, want zij zullen vertroost worden. mensen die verdriet hebben van hun zonden en berouw tonen
5 Gelukkig de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde beërven. mensen die niet op hun rechten staan en hun wil niet aan anderen opdringen
6 Gelukkig zij die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. mensen die zich beijveren om het goede te doen
7 Gelukkig de barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid verkrijgen. mensen die omzien naar anderen en bereid zijn anderen te vergeven
8 Gelukkig de reinen van hart, want zij zullen God zien. mensen die hun zonden belijden en de zonde haten
9 Gelukkig de vredestichters, want zij zullen zonen van God worden genoemd. mensen die bewijzen geestelijk volwassen mensen te zijn doordat ze vrede zoeken met anderen
10-11 Gelukkig zij die worden vervolgd ter wille van de gerechtigheid, want van hen is het koninkrijk der hemelen.
Gelukkig bent u wanneer zij u smaden en vervolgen en liegend allerlei kwaad van u spreken ter wille van Mij.
mensen die bereid zijn te lijden omwille van Jezus

Elke zin begint met het woord 'gelukkig'. In de oudere vertalingen lezen we 'zalig'. Het gaat om geluk van een hemelse kwaliteit, een geluk dat niet in aardse dingen te vinden is. Dat steeds terugkerende woord 'gelukkig' betekent ook dat het Koninkrijk van de Hemel een GOED koninkrijk is. God zoekt het allerhoogste geluk voor de mensen en maakt hen tegelijk duidelijk hoe ze dat hoogste gelukkig kunnen nastreven en ontvangen. Hoe meer gerechtigheid er van de mensen uit gaat, hoe meer geestelijke vruchten ze dragen, hoe gelukkiger ze zijn.

Veel Bijbellezers hebben moeite met de zaligsprekingen uit de Bergrede. Zij vinden dat Jezus veel te hoge eisen stelt. Wie voldoet aan al deze eigenschappen? Inderdaad legt Jezus de lat heel hoog en Hij is in feite de enige die aan deze kenmerken voldoet. Maar het geheim van het Koninkrijk is juist dat Hij deze kwaliteiten wil ontwikkelen in de harten van gelovigen. Door de inwoning van de Heilige Geest kan een gelovige zich ontwikkelen in de RICHTING van het karakter van Jezus, uiteraard zonder Hem ooit geheel te zullen evenaren.

Levensstijl van het Koninkrijk

Binnen het Koninkrijk is vooral ook het volgende van belang:

Strijd door de eeuwen heen

Terwijl Israël door de eeuwen heen te maken had en heeft met fysieke strijd tegen de vijandige buurvolken en geloofsvervolging vanwege het feit dat zij tot Gods uitverkoren volk behoren, hebben christengelovigen te maken met geestelijke strijd en eveneens met geloofsvervolging.

Het Koninkrijk van de Hemel is een geestelijk koninkrijk is en de volgelingen van Jezus hebben een geestelijke vijand, namelijk de satan die met zijn demonenleger voortdurend pogingen doet om Gods kinderen bij God vandaan te halen. Christengelovigen mogen andere mensen nooit als hun vijanden beschouwen. Bij de geestelijke strijd, die elke christen te voeren heeft, gaat het om:

  1. verdedigingsstrijd: om weerstand te bieden tegen leugens en verleidingen van de satan, en om goed om te kunnen gaan met beproevingen
  2. aanvalsstrijd: om demonische machten te bestrijden en om het Koninkrijk uit te breiden

Zie hiervoor hoofdstuk 'Geestelijke strijd'.

Jezus heeft zijn volgelingen verteld dat zij geloofsvervolgingen kunnen verwachten, die in hevigheid zullen toenemen naarmate het tijdstip van zijn wederkomst dichterbij komt.

Zie hiervoor hoofdstukken 'Geloofsvervolging' en 'Wederkomst van Jezus'.

Toekomstverwachting

Het Koninkrijk van de Hemel is een tijdelijke verschijningvorm van Gods Koninkrijk. Na de wederkomst van Jezus is het geen verborgen koninkrijk meer, zoals nu het geval is, maar zal Jezus openlijk als Koning heersen over de gehele aarde, met Jeruzalem als residentie. Dat is het Messiaanse Vrederijk. Dan zal de Bruid van Jezus (bestaande uit ware gelovigen van alle eeuwen) met Jezus regeren over de overige volken die na het Laatste Oordeel de Nieuwe Aarde mogen bevolken.

Vergelijking Israël en Gemeente

Laten we enkele kenmerkende verschillen tussen Israël als theocratie en het Koninkrijk van de Hemel eens naast elkaar op een rijtje zetten:

concept Israël als theocratie Koninkrijk van de Hemel
voorbereidingsfase God riep Abraham en openbaarde zich ook aan Isaak en Jakob. Jakob en zijn nakomelingen vestigden zich in Egypte en groeiden uit tot een talrijk volk. Johannes de Doper bereidde de komst van Jezus voor. Hij riep op tot bekering en velen gaven gehoor aan zijn boodschap en lieten zich dopen.
opstartfase God riep Mozes en zond hem naar het volk Israël om te vertellen van Gods plannen met het volk. God zond Jezus naar de aarde om het volk Israël op een nieuwe manier over God te vertellen. Jezus introduceerde het Koninkrijk van de Hemel.
ontstaan door bevrijding God bevrijdde het volk Israël uit de slavernij van Egypte waardoor het een zelfstandig volk werd. Jezus stierf aan het kruis en stond op uit de dood. Door geloof in Jezus worden mensen bevrijd uit de macht van de satan.
verschijningsvorm Aards Koninkrijk, met het land Kanaän als thuisbasis en Jeruzalem als residentie. Geestelijk Koninkrijk, met de hemel als geestelijke thuisbasis en de wereld als tijdelijke verblijfplaats.
strijd Aardse oorlogen met de omliggende volken. Er is geestelijke strijd; de satan en zijn demonen zijn de vijanden.
toekomstverwachting Israël wacht op de Messias en zal daarna met de Messias meeregeren over de aarde De Gemeente wacht op de wederkomst van Jezus; en zal daarna met Hem meeregeren over de aarde

 

Herschepping 2.0. Een uitgebreide, samenhangende serie studies over Bijbelse onderwerpen
voor persoonlijke opbouw en gespreksgroepen over Gods herscheppende werk in het leven van de gelovige.