1.8.2. Geschiedenis van Gods Koninkrijk

Er zijn verschillende manieren waarop we over Gods Koninkrijk kunnen spreken:

  1. Alles wat God geschapen heeft en waarover Hij als Schepper vanzelfsprekend de Heerser en Gebieder is.
  2. God en de geschapen engelen en mensen die vrijwillig en bewust hebben gekozen om Hem te volgen.

In 'Herschepping' wordt steeds de tweede definitie gebruikt. Daarmee komen we als vanzelf terecht bij het feit dat er nog een tweede koninkrijk is: het koninkrijk van de satan, Gods tegenstander. De geschiedenis van Gods Koninkrijk kan beschreven worden als de strijd tussen het Koninkrijk van God door de eeuwen heen en dat van de satan. Het Koninkrijk van God is eeuwig, terwijl het koninkrijk van de satan een begin heeft gehad en een einde zal hebben.

Hier volgt een kort overzicht van de belangrijkste gebeurtenissen en perioden met betrekking tot Gods Koninkrijk en de eeuwenlange strijd om de heerschappij over de kosmos. Let daarbij vooral op (1) wat God doet, (2) wat de satan doet en (3) wat de mensen doen die hun vertrouwen op God stellen.

1. Schepping van de geestelijke wereld en de zondeval van de satan

Allereerst schiep God de geestelijke wereld, ook wel de hemel genoemd. Eigenlijk gaat het om hemelen (meervoud), verschillende gebieden in de geestelijke wereld die ook wel hemelse gewesten of hemelsferen worden genoemd. Daarbij schiep God ook de engelen, geestelijke wezens die als doel hadden God dienstbaar te zijn.

Zie ook hoofdstuk 'Geestelijke wereld'.

Een aanzienlijke engel kwam in opstand tegen God en daarmee werd zondeval van de satan een feit. Alle andere engelen moesten nu voor het eerst een keuze maken wie ze wilden volgen: trouw blijven aan God of de kant van Gods tegenstander kiezen. Ze hebben allemaal gekozen. Een deel van de engelen ging mee in de opstand. Zij werden de demonen onder leiding van de satan, ook wel gevallen engelen genoemd. God verklaarde de oorlog aan de satan. Er ontstond een hevige strijd in de hemelse sferen tussen de aan God trouw gebleven engelen en de gevallen engelen. De satan en zijn demonen werden uit het troongebied van de hemel verdreven (Openbaring 12:7-12).

Naast Gods Koninkrijk (dat in eerste instantie uitsluitend een geestelijke koninkrijk was, met God als heerser en de aan God trouw gebleven engelen als onderdanen) is zo het rijk van de satan ontstaan binnen de lagere regionen van de geestelijke wereld. Daar is de satan weliswaar de machthebber, maar wel onder toelating van God die altijd de topbestuurder is en blijft van alles wat geschapen is.

Zie meer hierover in hoofdstuk 'Zondeval van de satan'.

2. Schepping van de materiële wereld en de zondeval van de mens

God schiep de materiële wereld met de aarde als het meest prominente gebied en stelde het eerste mensenpaar Adam en Eva aan om namens God als koning en koningin over de aarde te heersen met het paradijs als residentie. Zij waren samen de eerste mensen die deel uitmaakten van Gods Koninkrijk.

Zie ook hoofdstuk 'Schepping van de aarde'.

Adam en Eva lieten zich door de satan verleiden om te zondigen en plaatsten zich daarmee onder de heerschappij van de satan die zodoende de nieuwe heerser van de aarde werd. De volmaakt geschapen aarde maakte een tragische ontluistering mee. De heerlijkheid van God verdween van de aarde. De satansmachten van zonde en dood kregen echter de overhand, ook over het eerste mensenpaar en al hun nakomelingen.

Zie meer hierover in hoofdstuk 'Zondeval van de mens'.

3. Voortijd

In de voortijd (de periode voorafgaande aan de zondvloed) breidde de mensheid zich uit. Slechts een deel van de mensen ging God aanbidden, waarbij Henoch een belangrijke positie innam. Zij waren de deelgenoten van Gods Koninkrijk in die periode. De gelovigen werden een steeds kleinere minderheid die met uitsterven bedreigd werd.

Er kwamen demonische wezens naar de aarde, die nakomelingen verwekten bij de vrouwen. Dat werden de reuzen van de voortijd, die de wereldbewoners op brute wijze tiranniseerden. De mensheid als geheel dreigde te gronde te gaan aan deze geweldenarij. De aarde werd daardoor nagenoeg onleefbaar.

Om de mensheid van de ondergang te redden besloot God tot een zondvloed, waarbij het menselijke geslacht werd vernietigd. Uitzondering was Noach en zijn familie die samen met vertegenwoordigers van alle mogelijke diersoorten in leven bleven in een drijvend 'asielzoekerscentrum', meestal de ar' genoemd. Door de zondvloed werd de aarde nog meer ontluisterd dan daarvoor.

Zie meer hierover in hoofdstuk 'Voortijd'.

4. Israël als theocratie

God koos Abraham uit om stamvader te worden van een uitverkoren volk. Met hem en zijn nageslacht sloot God een eeuwig verbond en beloofde hen het land Kanaän als woonplek. Na een hongersnood kwamen Abrahams nakomelingen in Egypte te wonen en breidden zich uit tot een groot volk: het volk Israël.

De satan bracht de Israëlieten onder zware slavernij onder zijn handlanger: de farao van Egypte. God verloste de Israëlieten uit Egypte en bracht hen in de woestijn, op weg naar het beloofde land Kanaän. God koos dit volk uit om zijn volk te zijn en zijn Koninkrijk te vertegenwoordigen op de aarde. Het werd een theocratie, georganiseerd en geleid door priesters en later door rechters en koningen. God sloot het Oude Verbond met het volk Israël bij de wetgeving op de berg Sinaï. God maakte zijn levenswet bekend waaraan het volk zich diende te houden. Vanwege de extreme ongehoorzaamheid en goddeloosheid moest het volk een periode van ballingschap in Babylonië meemaken. Daarna zorgde God ervoor dat een restant van het volk kon terugkeren naar hun eigen land, zoals beschreven in de Bijbelboeken Ezra en Nehemia.

Na de verovering van Jeruzalem in 70 na Chr. werden de joden verstrooid over de hele wereld en hield de tempeldienst op. Het Oude Verbond kwam in de schaduw van het Nieuwe Verbond te staan (Matteüs 21:43), maar is nooit komen te vervallen. Eeuwenlang woonden de joden verspreid over de hele wereld. Het ontstaan van de staat Israël laat zien dat God verder gaat met zijn plannen voor dit volk, in afwachting van de komst van de Messias.

Dit wordt verder uitgewerkt in de onderwerpen:
- 'Gods volk Israël'
- 'Verbond met Abraham'
- 'Het Oude Verbond'

5. Koninkrijk van de Hemel

Jezus de Zoon van God kwam naar de aarde om als een mens geboren te worden en als 'Koning incognito' onder de mensen te leven. Hij was en is de Messias die aan het volk Israël beloofd was. Hij propageerde de volgende fase van Gods Koninkrijk: het Koninkrijk van de Hemel, een geestelijk Koninkrijk, geregeerd vanuit de hemel en zonder pretenties van aardse macht of heerschappij en verder bestaande uit de nieuwtestamentische gelovigen op de aarde.

De satan probeerde Jezus te verleiden om zich onder zijn gezag te plaatsen. Toen dat niet lukte inspireerde hij de joodse leiders om Hem te doden. Jezus offerde zichzelf vrijwillig op om via zijn lijden en sterven alle mensen de gelegenheid te geven om door geloof in Hem ingelijfd te worden in Gods Koninkrijk. Daardoor konden ze aan de macht van de satan onttrokken worden. Na zijn opstanding en hemelvaart werd Jezus gekroond in de hemel als de allerhoogste Koning over het Koninkrijk van de Hemel onder het oppergezag van God de Vader.

God zond de Heilige Geest naar de volgelingen Jezus en daarmee is de wereldwijde Gemeente van Jezus ontstaan, de Kerk van alle eeuwen, die de Koning en het Koninkrijk van de Hemel zou vertegenwoordigen op de aarde. Het doel van de Gemeente is om alle volken bekend te maken met het Koninkrijk en hen de gelegenheid te geven om door geloof toe te treden tot het Koninkrijk. Het Nieuwe Verbond is een term die de relatie tussen God en de nieuwtestamentische Gemeente aanduidt.

Zie ook onderwerp 'Het Nieuwe Verbond'.

6. Messiaans Vrederijk

De satan doet alles om de joden te vernietigen en de christenen onder de heerschappij van Gods Koninkrijk weg te halen door leugens, beproevingen, verleidingen en vervolging. De activiteiten van antisemitische en antichristelijke machten nemen toe en bereiken een climax. Jezus komt terug naar de aarde om het volk Israël te bevrijden van haar vijanden, en om zich te verenigen met de nieuwtestamentische Gemeente, die samen de Bruid van Messias Jezus worden genoemd. De satan wordt tijdelijk op non-actief gesteld.

Alle mensen die behoren tot de Bruid van Jezus maken een lichamelijke opstanding mee (Eerste Opstanding). Jezus regeert op de aarde met Jeruzalem als residentie, samen met de Bruid. Dit is de volgende fase van het Koninkrijk van God: het Messiaanse Vrederijk. Aan het einde van het duizendjarige Vrederijk krijgt de satan nog eenmaal de kans om zich op aarde te manifesteren. Hij probeert zo veel mogelijk mensen zover te krijgen dat ze in opstand komen tegen Koning Jezus om zo alsnog de troon van de aarde in bezit te krijgen. Deze poging zal mislukken. De satan en zijn trouwe aanhangers verdwijnen in de vuurpoel om daar hun definitieve straf te ontvangen. Daarmee is de strijd om de troon van God beëindigd.

Zie meer hierover in de hoofdstukken:
- 'Wederkomst van Jezus'
- 'Messiaans Vrederijk'

7. Nieuwe Hemel en Nieuwe Aarde

Alle aardbewoners, behalve degenen die behoren tot de Bruid en die dus al eerder zijn opgestaan, zullen dan lichamelijk opstaan (Tweede Opstanding) om daarna bij het laatste oordeel hun definitieve bestemming tegemoet te gaan. God schept de nieuwe hemel en de Nieuwe Aarde. Alle begenadigde mensen mogen daar eeuwig wonen in volmaakte harmonie en geluk. Samen met de Bruid zal Jezus namens God regeren over alle andere mensen die bij het Laatste Oordeel het leven hebben ontvangen. De heerlijkheid van de Nieuwe Aarde zal die van de oorspronkelijke aarde ver te boven gaan. God heeft dan de vloek van de zondeval juist gebruikt om meer van zijn heerlijkheid te doen ontplooien en daar de mensheid bij te betrekken.

Zie meer hierover in hoofdstuk 'Nieuwe wereld'.

 

Herschepping 2.0. Een uitgebreide, samenhangende serie studies over Bijbelse onderwerpen
voor persoonlijke opbouw en gespreksgroepen over Gods herscheppende werk in het leven van de gelovige.