1.8.1. Wat is Gods Koninkrijk?

De term 'Gods Koninkrijk' is misschien wel het meest omvattende begrip dat we in de Bijbel tegenkomen. Het gaat over Gods heerschappij over alles wat bestaat en de manier waarop God met zijn schepping omgaat door alle tijden heen. In dit hoofdstuk worden enkele hoofdlijnen besproken, terwijl verdere details in andere hoofdstukken van 'Herschepping' worden uitgewerkt.

De Schepper heerst over alles

Uit het feit dat God de Schepper is vloeit voort dat Hij ook de eigenaar is van de schepping en dus de volledige heerschappij over zijn schepping heeft:

"God is koning van heel de aarde ... God heerst als koning over de volken, God zetelt op zijn heilige troon." (Psalm 47:8-9, NBV2004)

"De HEER - zijn troon staat vast in de hemel, als koning heerst hij over alles." (Psalm 103:19, NBV2004)

"Want de HEER, uw God, is de hoogste God en Heer. Hij is de grote, de machtige, de ontzagwekkende God... (Deuteronomium 10:17, NBV2004)

Gods troon is onaantastbaar en zal nooit en te nimmer wankelen. God heeft geen echte rivalen. De satan, Gods tegenstander in de geestelijke wereld, is niet meer dan een geschapen engel en geen partij voor de Almachtige.

Gods woord is voldoende om alles te doen gebeuren wat Hem goeddunkt. Vooral in het scheppingsverhaal lezen we dat God sprak en alles ontstond zoals God het bedacht had. God heeft alles onder controle en er is nooit paniek in de hemel. Het is een geweldige bemoediging voor ons om te weten dat Gods heerschappij geen grenzen kent.

Gods Koninkrijk is eeuwig

Het Koninkrijk van God is een eeuwig koninkrijk, vanaf het begin van de schepping tot en met de oneindige eeuwigheid in de verre toekomst.

"Uw koningschap omspant de eeuwen, uw heerschappij omvat alle geslachten." (Psalm 145:23, NBV2004)

"... Want hij is de levende God die bestaat in eeuwigheid. Zijn koningschap gaat nooit te gronde en zijn heerschappij is zonder einde" (Daniël 6:27, NBV2004)

Zie voor details het onderwerp 'Geschiedenis van Gods Koninkrijk' in hoofdstuk Gods Koninkrijk.

Koninkrijk van gerechtigheid

Gods troon (lees: heerschappij) is gefundeerd op recht en gerechtigheid. Het begrip 'gerechtigheid' omvat alles wat in moreel opzicht goed en eerlijk is.

"U hebt gerechtigheid lief en haat het kwaad ..." (Psalm 45:8, NBV2004)

"Uw gerechtigheid rijst hoog op, o God, u hebt grootse daden verricht. God, wie is aan u gelijk?" (Psalm 71:19, NBV2004)

De gerechtigheid van God is spreekwoordelijk. Het houdt ook in dat God rechtvaardig is, rechtvaardig handelt en rechtvaardig oordeelt. Vanuit Gods liefde voor gerechtigheid komt vrede, harmonie en levensgeluk voort. Het doen van gerechtigheid is ook Gods rechtvaardige eis voor de mens. Dat betekent in de praktijk dat we recht moeten doen aan God, aan onze medemensen en ook aan zijn schepping.

"Hij heeft u bekendgemaakt, o mens, wat goed is en wat de "HERE van u vraagt: niet anders dan recht te doen en getrouwheid lief te hebben, en ootmoedig te wandelen met uw God." (Micha 6:8, NBG1951)

Zie meer hierover in hoofdstuk 'Gods levenswet'.

God heerst over de geschiedenis

Omdat Gods macht onbeperkt is heeft Hij de regie over alles wat er in de hemel en op aarde gebeurt. Dat houdt in dat Hij als soeverein heerser de geschiedenis beheerst, volgens een eeuwig plan waarin Hij zijn beleid heeft vastgelegd. God heeft de mens vanaf de schepping de verantwoordelijkheid gegeven om over de aarde te heersen (Genesis 1:28) en deze verantwoordelijkheid heeft Hij nooit teruggenomen. Daarom laat God veel aan de mensheid over, maar Hij grijpt in wanneer Hij dat nodig acht.

"De HEER doet de plannen van volken teniet, hij verijdelt wat naties beramen, maar het plan van de HEER houdt eeuwig stand, wat hij beraamt, blijft van geslacht tot geslacht." (Psalm 33:10-11, NBV2004)

In de Bijbel kunnen we talloze voorbeelden van goddelijk ingrijpen vinden. Niets gebeurt zonder Gods goedvinden of toelaten, maar er blijft een verschil tussen wat God kan doen en wat Hij wil doen. Maar God wordt nooit in zijn plannen belemmerd door wat mensen doen in de wereld.

Gods heerschappij over de geschiedenis blijkt onder meer uit de vele profetieën die in de Bijbel vermeld staan en waarvan de vervulling ook in de Bijbel wordt beschreven. Een bekend voorbeeld is de Babylonische ballingschap die door verschillende profeten is aangekondigd en die vervolgens heeft plaatsgevonden. Hetzelfde geldt voor de terugkeer van het volk Israël uit de ballingschap. En bovenal de profetieën over de eerste komst van Jezus. Daarom kunnen we er zeker van zijn dat de profetieën die tot nu toe onvervuld zijn (zoals die van de wederkomst van Jezus) zeker zullen uitkomen. Het is bemoedigend om dit te weten. Het lot van de mensheid is in de goede handen van een bekwame God die de wereld van harte liefheeft.

Door de geschiedenis heen heeft het Koninkrijk van God zich op de aarde op verschillende manieren gemanifesteerd, zoals in de volgende twee onderwerpen in het kort wordt beschreven.

Koninkrijk en verbond

In dit hoofdstuk gaan we het eerst hebben over Gods Koninkrijk als Gods machtsgebied, waarin het gaat over God de Koning, het volk van God en de strijd tegen de machten van de satan.

Vervolgens gaan we het hebben over de relatie, de verbondenheid tussen God en zijn volk binnen God Koninkrijk door de eeuwen heen. Daarbij worden de verschillende verbonden besproken die God heeft gesloten met mensen. De verschillende verschijningsvormen van Gods Koninkrijk hangen nauw samen met de bijbehorende verbonden. We denken dan vooral aan:

  1. Het volk Israël en het Oude Verbond
  2. Het Koninkrijk van de Hemel en het Nieuwe Verbond

 

Herschepping 2.0. Een uitgebreide, samenhangende serie studies over Bijbelse onderwerpen
voor persoonlijke opbouw en gespreksgroepen over Gods herscheppende werk in het leven van de gelovige.