9.0. Inleiding

Geloofspraktijk is het gedragsaspect van het geloof en die is vooral gebaseerd op wat de Heilige Geest in en door de gelovige doet waardoor hij in geestelijk opzicht vrucht draagt en daarbij steeds meer op Jezus gaat lijken wat zijn karakter betreft.

Je gedrag is het aspect van je ziel waarmee je uitvoert wat je met je verstand hebt overdacht, waar je gevoel zijn mening over heeft gegeven en wat je wil uiteindelijk heeft besloten. Het gevolg is dat je bijvoorbeeld iets gaat bedenken, zeggen of doen. Terwijl de wil bepaalt WAT je gaat doen, bepaalt het gedrag HOE je het gaat doen.

Je levensstijl is de functie van je hart (en de hulpfunctie van je wil) die bepalend is voor het totale voorkeursgedrag, dat je jezelf in de loop der jaren hebt aangeleerd. Je levensstijl is dus als het ware het product van wat er in je hart leeft en dat zich uit in een bepaalde manier van leven.

schema gedrag en levensstijl

Zie meer over deze functies van ziel en hart in onderwerp 'Gedrag en levensstijl' in hoofdstuk 'Menselijk wezen'.

Heilige Geest

Alleen door de Heilige Geest kun je komen tot goede daden die eeuwigheidswaarde hebben. Dat noemen we geloofspraktijk en geestelijk vruchtdragen. Het begint bij Gods zegenende liefde die de gelovige ontvangt door de Heilige Geest en die mag worden doorgegeven aan anderen. De Heilige Geest zorgt ervoor dat je karakter in dat proces wordt veranderd. Door je geloof op die manier handen en voeten te geven ga je steeds meer op Jezus lijken, waardoor zijn leven in jouw leven zichtbaar wordt.

Dit wordt uitvoeriger beschreven in onderwerp 'Heilige Geest en verstand' in hoofdstuk 'Heilige Geest'.

De Heilige Geest wil je als wedergeboren gelovige helpen je gedrag en levensstijl op God af te stemmen, waardoor je kunt groeien in geloofspraktijk en een vruchtbaar christenleven.

Groeien in geloofspraktijk

Geloofspraktijk is het aspect van het geloof, waarbij het naar buiten treedt. De resultaten van de geloofspraktijk worden ook wel geestelijke vruchten genoemd. De belangrijkste geestelijke vrucht is een vorm van liefde, die je niet uit jezelf kunt opbrengen, maar die van God komt. Dat is de zegenende liefde die geheel belangeloos is. Het resultaat van dit alles is ook dat je als persoon steeds meer op Jezus gaat lijken. Je karakter gaat steeds meer trekken van Gods karakter krijgen. Heel veel aspecten van het geestelijk groeiproces hebben direct te maken hebben met je persoonlijke karakter met zijn sterke en zwakke kanten. Daarom is karakterverandering de basis voor de vernieuwde levensstijl van de gelovige. In een viertal hoofdstukken worden de karakterveranderingen beschreven die God bewerkt heeft in de levens van Mozes, Petrus, Paulus en Abraham.

 

Herschepping 2.0. Een uitgebreide, samenhangende serie studies over Bijbelse onderwerpen
voor persoonlijke opbouw en gespreksgroepen over Gods herscheppende werk in het leven van de gelovige.