7.0. Inleiding

Geloofsbeleving is het gevoelsaspect van het geloof en dat is vooral gebaseerd op wat de gelovige persoonlijk ervaart in zijn wandel met God en zijn medemensen. Daardoor gaat zijn geloof 'leven'.

Gevoel en gemoed

Je gevoel is de functie van je ziel, waarbinnen je emoties of gevoelens zich afspelen. Alles wat je meemaakt aan gebeurtenissen, ontmoetingen, en wat je waarneemt, resulteert in gevoelservaringen. Met je verstand ben je bewust van je leven, met je gevoel beleef je je leven.

Je gemoed is de functie van je hart (en de hulpfunctie van je gevoel) die van binnenuit allerlei gevoelens in beweging zet. In je gemoed bevinden zich je diepere gevoelens en ook je persoonlijke behoeften en verlangens. Verder beoordeelt je gemoed op basis van je waarden in hoeverre je iets fijn of belangrijk vindt.

schema gevoel en gemoed

Zie meer over deze functies van ziel en hart in onderwerp 'Gevoel en gemoed' in hoofdstuk 'Menselijk wezen'.

Heilige Geest

Door de Heilige Geest kun je de relatie met God en medegelovigen beleven. Door Hem kun je Gods aanwezigheid ervaren en omgang met God hebben. De Heilige Geest doet je Gods liefde, blijdschap en vrede ervaren.

Dit wordt uitvoeriger beschreven in onderwerp 'Heilige Geest en gevoel' in hoofdstuk 'Heilige Geest'.

De Heilige Geest wil je als wedergeboren gelovige helpen je gevoel en gemoed op God te richten, waardoor je kunt groeien in geloofsvertrouwen en een stimulerende geloofsbeleving. Ook die beleving is een wezenlijk deel van Gods gezegende aanwezigheid in de gelovigen.

Groeien in geloofsvertrouwen

Geloofsbeleving is vooral gebaseerd op persoonlijke ervaringen. De omgang met medegelovigen is erg belangrijk en dus ook de verbondenheid met een kerkelijke gemeente. Maar verreweg de belangrijkste bron van geloofsbeleving vindt plaats in de omgang met God en het bidden en ontvangen in dagelijks gebed.

Je gaat steeds meer waarde hechten aan Gods zegeningen, speciaal aan geestelijke zegeningen. Daardoor ervaar je veel meer levensgeluk dan toen je nog zonder die persoonlijke verbondenheid met God leefde. God wil je helpen om goed door beproevingen heen te komen en er zelfs sterker van te worden. Andere strijdpunten in je gevoelsleven zijn verleidingen. Ook daardoor wordt de echtheid van je geloof op de proef gesteld en leer je meer weerbaar te worden tegenover allerlei zonden.

 

Herschepping 2.0. Een uitgebreide, samenhangende serie studies over Bijbelse onderwerpen
voor persoonlijke opbouw en gespreksgroepen over Gods herscheppende werk in het leven van de gelovige.