6.0. Inleiding

Geloofszekerheid is het verstandsaspect van het geloof en die is vooral gebaseerd op het inzicht dat de gelovige ontvangt van de Heilige Geest op basis van Gods waarheid. Daardoor krijgt het geloof een krachtig fundament.

Verstand en geweten

Je verstand is de functie van je ziel waar je gedachten zich bewegen. Met je verstand verwerk je informatie en ideeŽn die vanuit de buitenwereld of van binnenuit komen. Je verstand heeft ook verbeeldingskracht en is in staat nieuwe ideeŽn te genereren.

In je geweten is de functie van je hart (en de hulpfunctie van je verstand) waar je diepere gedachten en overwegingen plaatsvinden. Daarmee kun je ook beoordelen of iets goed of slecht is, waar of onwaar, echt of onecht. Daarmee kun je bijvoorbeeld ook zondebesef ervaren.

schema verstand en geweten

Zie meer over deze functies van ziel en hart in onderwerp 'Verstand en geweten' in hoofdstuk 'Menselijk wezen'.

Heilige Geest

Door de Heilige Geest ontvang je inzicht in de dingen van God. Hij helpt je om onderscheid te kunnen maken tussen waarheid en leugen, goed en kwaad, zonde en gerechtigheid. De Heilige Geest bewerkt zondebesef en een verlangen naar reinheid. En vooral helpt Hij je om daadwerkelijk te leven volgens Gods levenswet.

Dit wordt uitvoeriger beschreven in onderwerp 'Heilige Geest en verstand' in hoofdstuk 'Heilige Geest'.

De Heilige Geest wil je als wedergeboren gelovige helpen je verstand en geweten op God te richten, waardoor je kunt groeien in geloofszekerheid en wijsheid.

Groeien in geloofszekerheid

Het is belangrijk om een fundament van waarheid in je leven te hebben om het onderscheid te leren zien tussen waarheid en de leugens waar je mee geconfronteerd wordt. De waarheid wordt verwoord in de Bijbel, waaruit je God kunt leren kennen, en ook wat Gods bedoelingen met je leven zijn zoals beschreven in Gods levenswet. Ook leer je open te staan voor Gods leiding in je leven. Op grond daarvan ontwikkel je een gezonde, Bijbelse manier van positief denken. Het is van levensbelang om je geweten rein te houden door zonden te vermijden en zo nodig te belijden.

 

Herschepping 2.0. Een uitgebreide, samenhangende serie studies over Bijbelse onderwerpen
voor persoonlijke opbouw en gespreksgroepen over Gods herscheppende werk in het leven van de gelovige.